Všeobecné obchodní podmínky | Hunter Games

Obchodní podmínky

Licenční a obchodní podmínky - kupující

Tyto licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti Poskytovatele, kterým je obchodní společnost Hunter Games, s.r.o., a uživatele v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.HunterGam.es a aplikace Hunter Games.

I. Definice

 1. Aplikací“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí mobilní, webová nebo jiná digitální aplikace s názvem Hunter Games dostupná na Google Play a App Store, kterou uživatel za použití softwaru používá pro hraní níže specifikovaných her, přehled zakoupeného obsahu, správu svého uživatelského účtu, případně další související činnosti umožněné poskytovatelem.
 2. Digitální obsah“ označuje data, která jsou vytvořena a dodána pouze v digitální podobě jejich zpřístupněním uživateli a následným stažením do zařízení uživatele v rámci jeho uživatelského účtu, a sice taková data, která rozšiřují základní verzi aplikace o konkrétní hru.
 3. Hrou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí interaktivní geolokační zážitková hra, kterou lze hrát prostřednictvím aplikace a která představuje výše popsaný digitální obsah.
 4. Objednatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí osoba, která níže popsaným způsobem uzavírá s poskytovatelem smlouvu dle čl. I. odst. 7 VOP, případně která takovou smlouvu již uzavřela.
 5. Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 6. Poskytovatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost Hunter Games, s.r.o., IČO 287 06 803, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 182629.
 7. „Smlouvou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva o poskytnutí služeb spočívajících ve zpřístupnění digitálního obsahu a licenční smlouva dle těchto VOP uzavíraná níže uvedeným postupem mezi poskytovatelem a uživatelem jako objednatelem.
 8. Smluvními stranami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí poskytovatel na straně jedné a uživatel na straně druhé.
 9. Službami“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění digitálního obsahu v internetovém obchodě a v mobilní aplikaci poskytovatele v rámci uživatelského účtu uživatele, a to pro osobní potřebu uživatele, a poskytnutí oprávnění užívat předmětný digitální obsah, a to způsobem a rozsahem stanoveném v těchto obchodních podmínkách.
 10. Softwarem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí počítačový program nebo digitální platforma umožňující poskytování služeb, zejména fungování aplikace. Zejména pro účely čl. VIII. těchto obchodních podmínek pojem software označuje počítačový program (příp. tu část počítačového programu), který se váže ke konkrétnímu digitálnímu obsahu stahovanému do zařízení uživatele na základě uzavřené smlouvy.
 11. Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 12. Technickými požadavky“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí technické požadavky na softwarové a hardwarové vybavení přístrojů nezbytné pro funkční využívání aplikace uživatelem. Minimální technické požadavky stanoví poskytovatel na webových stránkách společně s technickými ochrannými opatřeními vztahujícími se k digitálnímu obsahu.
 13. Uživatelem“ je se v těchto obchodních podmínkách rozumí každý, kdo využívá výše specifikovaných služeb poskytovatele. Uživatelem ve smyslu těchto VOP může být:
  • osoba, která je Objednatelem, ale není hráčem hry;
  • osoba, která s poskytovatelem neuzavírá smlouvu ve smyslu čl. V. těchto VOP, ale je hráčem hry, který získal oprávnění ke stažení příslušné hry od subjektu, který má takovou smlouvu uzavřenu;
  • osoba, která je Objednatelem a zároveň je hráčem příslušné hry.
 14. Webovými stránkami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí webové stránky poskytovatele HunterGam.es.

II. Základní ustanovení

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení práv a povinností smluvních stran při poskytování dále specifikovaných služeb a jejich využívání uživateli.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.
 3. Uživatel prohlašuje, že je mu ke dni uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek nejméně 16 let a zavazuje se zajistit, že rovněž veškeré osoby, kterým umožní hraní hry udělením podlicence, budou mít k okamžiku udělení podlicence nejméně 16 let.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy dle čl. I. odst. 6 VOP se řídí obchodními podmínkami účinnými k okamžiku uzavření příslušné smlouvy.
 5. Odsouhlasením těchto VOP při uzavírání smlouvy uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Uživatel dále potvrzuje, že všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti.
 6. Bude-li uživatel užívat i dalších služeb, na které se vztahují zvláštní smluvní podmínky, mají takové zvláštní smluvní podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami.
 7. Uživatel se zavazuje zajistit, že veškeré osoby, které využívají služeb společně s ním jako spoluhráči nebo kterým umožní hrát hru udělením podlicence dle čl. VIII. odst. 2 VOP, splňují podmínky pro využití služeb dle těchto obchodních podmínek, že budou seznámeny se zněním těchto obchodních podmínek a že je dodržují.
 8. V případě, že uživatel je pouze objednatelem a není osobou hrající hru, ustanovení upravující práva a povinnosti stanovená těmito VOP ve vztahu k hraní hry se na jeho osobu v daném případě nevztahují. Tato skutečnost však nemá vliv na případné závazky uživatele zajistit dodržování povinností vztahujících se k hraní hry ostatními uživateli, kterým poskytne podlicenci ve smyslu čl. VIII. odst. 2 VOP. V případě, že objednatel nemá zřízen uživatelský účet, neaplikují se na něj v daném případě ani ustanovení těchto VOP vztahující se k uživatelskému účtu.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. V souladu s §1820 odst. 1) občanského zákoníku poskytovatel poskytuje spotřebiteli tyto informace před uzavřením smlouvy:
  • poskytovatel neúčtuje uživateli žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku, které se liší od základní sazby, s dodáním digitálního obsahu nejsou spojeny žádné náklady na dodání,
  • uživatel za službu zaplatí před jejím zpřístupněním, služba je poskytována po úhradě příslušné ceny, tj. po připsáním požadované částky na účet poskytovatele. Poskytovatel nepožaduje úhradu zálohy, a pokud ano, uživatel o tom bude vyrozuměn před uzavřením smlouvy,
  • v rámci webových stránek a aplikace se neuzavírají smlouvy na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění.
 2. Veškeré další informace, k jejichž poskytnutí spotřebiteli je poskytovatel povinen ve smyslu § 1820 odst. 1 nebo § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a které nevyplývají z tohoto článku VOP, jsou uvedeny níže v těchto obchodních podmínkách, zejména v čl. IX. a X. těchto VOP nebo vyplývají z konkrétní objednávky uživatele.
 3. Při užívání služeb jsou uživateli – fyzickými osobami poskytovateli poskytovány osobní údaje, např. jméno a příjmení, e-mailové adresy apod. Uživatelé, fyzické osoby, tímto udělují poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož přesné znění je obsaženo v příloze č. 1 k těmto VOP a tvoří jejich nedílnou součást. Bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady ochrany osobních údajů.

IV. Uživatelský účet

 1. V případě, že se uživatel v rámci webových stránek nebo aplikace zaregistruje, je mu automaticky zřízen uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), přičemž zřízení tohoto uživatelského účtu je nezbytné pro hraní her. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Uživatel je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje registrace.
 2. Uživatel se zavazuje si zřídit uživatelský účet a využívat služby pouze v případě, že je způsobilý tyto obchodní podmínky platně přijmout a být jimi vázán.
 3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu a činit jiná opatření, která znemožňují snadné získání jeho přístupových údajů třetími osobami, a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu dalším osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
 4. Uživatel je dále povinen respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření nastavená poskytovatelem pro využívání služeb, zejména nesnažit se jakkoli tato bezpečnostní opatření prolomit, narušit nebo je obejít, nevstupovat na účty jiných uživatelů ani se o takový vstup nepokoušet.
 5. Uživatel souhlasí s tím, že bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele nesmí:
  • Používat aplikace typu robot, web-crawler, spider nebo jiný podobný software,
  • Kopírovat jakoukoli část webové stránky nebo aplikace poskytovatele,
  • Využívat služby poskytovatele k jiným než soukromým účelům,
  • Neúměrně zatěžovat IT infrastrukturu a hardware poskytovatele,
  • Zneužívat či využívat chyb, nezdokumentované funkce, chyby designu nebo problémů,
  • Rušit nebo se pokoušet narušovat správné fungování služeb poskytovatele,
  • Odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat či zasílat e-mailem jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, v rozporu s dobrými mravy, útočící na soukromí, nenávistný, škodlivý nezletilým nebo rasově, etnicky či jinak závadný vůči jiné osobě nebo subjektu,
  • Vydávat se za jinou osobu nebo identitu,
  • Odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit obsah, na který nemá právo na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvního vztahu nebo zmocnění nebo pro který uživatel neobdržel požadovaný souhlas od třetích stran,
  • Odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická či osobní práva jakékoli osoby,
  • Odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit nepovolené reklamní nebo propagační materiály, nevyžádanou poštu, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoli jiné formy neoprávněného obtěžování,
  • Zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat zdrojový kód softwaru spojeného se službami poskytovatele,
  • Sbírat, ukládat a distribuovat osobní údaje o ostatních uživatelích služeb poskytovatele.
 6. Poskytovatel má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu ztrácí uživatel přístup do jeho uživatelského účtu.
 7. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit uživatelské účty, které jsou neaktivní po delší dobu.
 8. Řádně zaregistrovaný uživatel má právo vkládat recenze k uveřejněným službám poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn monitorovat tyto recenze z důvodů porušení zákonnosti a slušných mravů.
 9. V případě, že uživatel zjistí, nebo má-li podezření, že někdo zneužil jeho uživatelský účet nebo zná jeho heslo, je povinen toto své heslo okamžitě změnit a uzná-li to za potřebné, kontaktuje poskytovatele.

V. Smlouva

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webových stránkách a v aplikaci je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Vlastnosti služeb, cena a dostupnost služeb ve vztahu k jednotlivým hrám jako digitálnímu obsahu jsou uvedeny přímo u jejich popisu. Pokud některá informace chybí nebo je nejasná, informuje se uživatel e-mailem na adrese info@huntergam.es. Neuvedené informace o službách nelze předpokládat.
 3. V případě zájmu o uzavření smlouvy s poskytovatelem uživatel nejprve vybere konkrétní hru, k níž se mají vztahovat služby, v rámci sekce „seznam her“ webových stránek. Vybranou hru „vloží do košíku“ a kliknutím na tlačítko „objednat“ následně odešle objednávku služeb vztahujících se ke konkrétní hře. Objednávku dle předchozí věty lze učinit rovněž e-mailem na adresu info@huntergam.es. Před zasláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, přičemž uživatel má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Uživatel je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce poskytovatelem považovány za správné.
 4. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky její obdržení uživateli potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v jeho objednávce. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele.
 5. Smlouva s uživatelem, který není podnikatelem, je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky uživateli od poskytovatele.
 6. V případě, že uživatelem je podnikatel a nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, není smlouva uzavřena potvrzením o přijetí objednávky, nýbrž buďto výslovným potvrzením objednávky nebo započetím plnění této objednávky.
 7. Uzavřením smlouvy dle tohoto článku VOP vzniká závazek poskytovatele poskytnout služby v objednávce uživatele a udělit uživateli související licenci dle čl. VIII VOP a závazek uživatele uhradit poskytovateli dohodnutou cenu.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku uživatele ve formě podané objednávky služby nebo její část, a to zejména v případě, že uživatelem objednaná služba již není poskytována. O této skutečnosti poskytovatel vyrozumí uživatele informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že uživatel ještě před vznikem smlouvy zaplatil část nebo celou cenu za objednanou službu, bude mu tato částka v případě nepřijetí jeho objednávky ze strany poskytovatele vrácena stejnou platební metodou, která byla použita při objednávce.
 9. Smlouva je uzavírána v českém nebo v anglickém jazyce a je archivována po dobu pěti let, nebo nejdéle na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi těchto VOP je rozhodující česká jazyková verze těchto VOP.
 10. Uzavřením smlouvy poskytovatel potvrzuje, že zakoupené služby budou poskytnuty v dohodnutém množství a že mají dohodnuté vlastnosti. Pokud při kontrole dodaných služeb uživatel zjistí opak, může uplatnit svá práva z vadného plnění (viz čl. X těchto obchodních podmínek).
 11. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 12. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

VI. Poskytování služeb

 1. Poskytnutí služeb ve smyslu těchto VOP, jež spočívá ve zpřístupnění digitálního obsahu na určitou dobu, je realizováno bezodkladně po úhradě ceny tak, že je uživateli umožněno stažení digitálního obsahu představujícího konkrétní hru do aplikace instalované v jeho zařízení a v návaznosti na to její užívání po určitou dobu stanovenou dle čl VIII těchto obchodních podmínek.
 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby bez vad, ve střední jakosti, s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možno služby využívat dle smlouvy, popř. dle jejího účelu.
 3. Poskytovatel může změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část nabízených služeb a to kdykoli bez omezení. Poskytovatel také může omezit určité funkce nabízené prostřednictvím svých služeb bez předchozího upozornění. Nabízené služby jsou uživateli dodávány do mobilní aplikace, kterou poskytovatel může automaticky aktualizovat na zařízení uživatele, jakmile je nová verze k dispozici. Poskytovatel nemá povinnost poskytovat podporu v údržbě, instalaci mobilní aplikace apod.
 4. Služby jsou nabízeny formou „tak jak jsou dodány“ („as-is“) a „tak jak jsou k dispozici“ („as-available“). Poskytovatel tímto neposkytuje uživateli žádné garance týkající se dostupnosti, funkčnosti, spolehlivosti a přesnosti služeb nebo informací a obsahu přes tyto služby dostupných. Poskytovatel výslovně není povinen zajišťovat nepřetržitou a neustálou dostupnost služeb.
 5. Uživatel bere na vědomí, že každá smlouva uzavřená dle těchto VOP zakládá uživateli právo hrát hru pouze jednou. Hru staženou do zařízení na základě jednotlivé smlouvy nelze opakovaně zahájit.
 6. Poskytovatel je oprávněn kdykoli přerušit nebo omezit užívání a dostupnost služeb, zejména při úpravách, aktualizacích nebo údržbě systému.
 7. Poskytovatel je oprávněn kdykoli měnit, přidávat či odebírat funkce aplikace.
 8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel jakkoli neodpovídá za připojení uživatelů k internetu, že součástí služeb není poskytování připojení k internetu, a že je tudíž věcí uživatelů, aby si takové připojení na vlastní náklady zajistili, a aby si zajistili i takové technické vybavení, které bude pro využití služeb dostačující.
 9. Poskytovatel není odpovědný za nedostupnost služeb způsobenou na straně poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb a za technický stav mobilního telefonu v průběhu využívání služeb poskytovatele.
 10. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení nebo užití digitálního obsahu nebo služeb poskytovatele, pokud uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.
 11. Vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere uživatel na vědomí, že při využívání služeb poskytovatele mohou nastat potenciálně nebezpečné situace a že hraní jednotlivých her může být spojeno s pohybem uživatele na potencionálně nebezpečných a těžko dostupných místech. Dále uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb poskytovatele může dojít ke vzniku škody na zdraví nebo na majetku, a to buď jeho, nebo třetích stran.
 12. Vzhledem ke skutečnosti, že při využívání služeb poskytovatele může dojít ke vzniku nepředvídatelných rizik, je uživatel povinen vždy náležitě posoudit, zda existují objektivní i subjektivní podmínky, aby mohl služby poskytovatele využívat, například včetně počasí, fyzické zdatnosti a terénu. Uživatel je povinen při využívání služeb dbát zvýšené opatrnosti tak, aby neohrozil sebe nebo ostatní a aby při využívání služeb nezpůsobil škodu na zdraví nebo na majetku.
 13. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku a újmy na zdraví, které v souvislosti s využíváním jeho služeb uživatelem vzniknou, a uživatel souhlasí s tím, že za tyto škody a nemajetkové újmy nese veškerou hmotnou, právní a finanční odpovědnost.
 14. Každý uživatel se zavazuje při využívání služeb nezasahovat do práv jiných a jakkoli služby nezneužívat.
 15. Každý uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit používání služeb nebo kterékoli jejich části. Závazky vyplývající z již uzavřených smluv tímto nejsou dotčeny.

VII. Cena za poskytnutí služeb a platební podmínky

 1. Všechny ceny za poskytnutí jednotlivých služeb jsou smluvní. Na webových stránkách a v aplikaci jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Uživatel bere na vědomí, že ceny uváděné na webových stránkách, příp. v aplikaci, jsou stanoveny jako cena za hru pro jeden tým. Pokud není poskytovatelem uvedeno jinak, jeden tým může tvořit neomezený počet hráčů.
 3. Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
 4. Ceny jsou v českých korunách, v eurech nebo v amerických dolarech. Platbu je možné provádět dle volby uživatele prostřednictvím služby PayPal nebo platební kartou uživatele v rámci „platby online“ (probíhá přes zabezpečenou platební bránu).
 5. V případě, že uživatel požaduje vystavení daňového dokladu (faktury), je povinen kontaktovat poskytovatele prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy poskytovatele a sdělit mu tuto skutečnost.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je poskytovatel povinen vystavit uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. Autorská práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že digitální obsah zpřístupňovaný uživateli na základě smlouvy dle těchto VOP (resp. počítačový program – software) je dílem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový požívá ochrany poskytované tímto zákonem (dále také jako „dílo“).
 2. Poskytovatel s účinností k okamžiku, kdy je uživateli poskytovatelem umožněno si stáhnout digitální obsah na základě příslušné smlouvy, uděluje uživateli úplatně osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání díla s možností udělení podlicence neomezenému počtu spoluhráčů příslušné hry, a sice oprávnění k výkonu práva užít dílo v rozsahu uvedeném níže (dále také jen „licence“). Licence je udělována pro území České republiky a je časově omezená.
 3. Uživatel bere na vědomí, že licence je uživateli udělována na dobu od okamžiku, kdy je uživateli dodavatelem umožněno si stáhnout digitální obsah, do okamžiku, kdy je na příslušném zařízení uživatele hra dohrána do konce, nejdéle však na období:
  • 2 měsíců, v případě že smlouva dle těchto VOP je s uživatelem uzavřena v období od 1. dubna do 31. října daného kalendářního roku, bez ohledu na to, zda byla licence využita, nebo
  • 5 měsíců, v případě, že smlouva dle těchto VOP je s uživatelem uzavřena v období od 1. listopadu do 31. března, bez ohledu na to, zda byla licence využita.
 4. V případě, že příslušnou hru hraje více spoluhráčů, rozumí se dohráním hry do konce pro účely předchozího odstavce tohoto článku okamžik dohrání hry tím spoluhráčem, který tak učiní jako první.
 5. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že licenci udělenou dle tohoto článku VOP nevyužije, ačkoli povinnosti poskytovatele ze smlouvy byly splněny, nevzniká uživateli jakékoli právo na náhradní či opětovné plnění nebo na vrácení uhrazené ceny.
 6. Licence dle tohoto článku VOP je poskytována výlučně za účelem používání služeb pro vlastní (osobní) potřebu uživatele, tedy za účelem hraní příslušné hry prostřednictvím aplikace a využívání dalších funkcionalit s tím souvisejících, s právem udělení podlicence neomezenému počtu spoluhráčů příslušné hry.
 7. S výjimkou případů, kdy se smluvní strany výslovně dohodnou jinak, není uživatel oprávněn dílo ani žádnou jeho část rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, kopírovat, pozměňovat, spojovat s jiným dílem či činit ho součástí souborného díla, distribuovat, prodávat, pronajímat či jakkoli poskytovat třetím osobám, užít ho za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu, ani nesmí provádět zpětnou analýzu jeho zdrojového kódu (reverzní inženýring) ani se pokoušet jej extrahovat.
 8. Odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku je součástí ceny za poskytnutí služeb dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.
 9. V případě, že součástí digitálního obsahu dodávaného uživateli na základě smlouvy dle těchto VOP je jakékoli další autorské dílo (nebo jeho část) ve smyslu § 2 autorského zákona, než počítačový program, vztahuje se licence dle tohoto článku VOP ve stejném rozsahu a za stejných podmínek i na toto autorské dílo.
 10. V případě, že poskytovatel není autorem konkrétního díla, které je součástí digitálního obsahu dodávaného uživateli na základě smlouvy dle těchto VOP, resp. osobou oprávněnou vykonávat svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva ve smyslu § 58 autorského zákona, je poskytovatelem uživateli dle tohoto článku namísto licence udělována podlicence. Rozsah oprávnění uživatele z příslušné podlicence a podmínky jejího udělení však zůstávají nezměněny.
 11. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je majitelem ochranné známky „Hunter Games“ zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví, č. zápisu 359749, která požívá ochrany poskytované zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
 12. S výjimkou nepřenosného osobního práva na využití služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami nenabývají uživatelé využitím služeb žádná práva duševního vlastnictví k právům poskytovatele na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Uživatelé zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat ochranné známky, loga a grafiky poskytovatele a/nebo název “Hunter Games.”, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci poskytovatele a poskytovatel dal k takovému užití předchozí písemný souhlas.
 13. Pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak, uživatelé nejsou oprávněni vytvářet odvozená díla na základě aplikace, softwaru nebo webových stránek.
 14. Uživatel dále bere na vědomí, že při užívání služeb poskytovatele je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví, zejména pak autorských práv poskytovatele k software, aplikaci a webovým stránkám
 15. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.
 16. Poskytovatel respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a žádá, aby všichni uživatelé jeho služeb činili totéž. Pokud se kdokoli domnívá, že jeho autorské dílo bylo na webových stránkách nebo v aplikaci poskytovatele zveřejněno takovým způsobem, který představuje porušení autorských práv, musí to oznámit poskytovateli ve zprávě s uvedením následujících informací:
  • Popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo porušeno a způsob jeho porušení,
  • Adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa,
  • Fyzicky či elektronicky podepsané prohlášení, že výše uvedené informace jsou pravdivé, že existuje dobrá víra v tom, že určené použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
  • Oznámení o porušení autorských práv musí být odesláno buď písemně poštou na adresu Hunter Games, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika nebo emailem na adresu info@huntergam.es.
  • V případě porušení jakékoli povinnosti uživatele, který není spotřebitelem, resp. jakéhokoli zákazu dle čl. VIII těchto obchodních podmínek je poskytovatel po takovém uživateli, který není spotřebitelem, oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel schválením těchto obchodních podmínek ve smyslu § 1823 a § 1837 písm. a) a písm. l) občanského zákoníku výslovně souhlasí s tím a žádá o to, aby mu služba dle § 1823a § 1837 písm. a) občanského zákoníku byla poskytnuta a digitální obsah ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku byl dodán poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení uživatele od smlouvy v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.
 2. Uživatel bere na vědomí, že
  • v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu a aplikace) má spotřebitel právo, není-li dále stanoveno jinak, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodů od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy;
  • podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud mu služba byla poskytnuta s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud mu tento nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • podle ustanovení § 1834 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy;
  • dodáním digitálního obsahu se výslovně rozumí první stažení příslušného digitálního obsahu do zařízení uživatele dle těchto VOP, nikoliv spuštění nebo dokončení hry uživatelem;
  • s ohledem na výše uvedené a s ohledem na předmět plnění smlouvy má uživatel možnost odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1829 občanského zákoníku pouze v případě, že uživateli nebylo ještě dodáno plnění v podobě zpřístupnění digitálního obsahu prostřednictvím sekce „Hrát hru“ v uživatelském účtu v aplikaci. Tímto není dotčeno právo uživatele na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného digitálního obsahu.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla poskytovatele uvedenou níže, nebo e-mailem na adresu info@huntergam.es). V takových případech musí spotřebitel srozumitelně uvést, že odstupuje od smlouvy a sdělit poskytovateli číslo objednávky. Pro odstoupení od smlouvy lze rovněž využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. V případě odstoupení od smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel bezodkladně ukončí poskytování služby, případně uživateli znepřístupní digitální obsah. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky přijaté od uživatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal.
 6. Práva a povinnosti související s odstoupením od smlouvy jinými uživateli než spotřebiteli vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedostupnosti služeb anebo tak závažné změny, které znemožnila plnění povinností poskytovatele ze smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat služby uživateli ve lhůtě anebo v ceně, která byla v smlouvě sjednána. Poskytovatel je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat uživatele a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci smlouvy realizoval.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně služeb (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh služeb obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně služeb je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena služeb, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude poskytovatel neprodleně kontaktovat uživatele za účelem dohody o dalším postupu.
 9. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo její části v případech, kdy tak stanoví zákon.

X. Práva z vadného plnění – reklamace

 1. Ustanovení tohoto článku se výslovně použijí pouze na práva z vadného plnění ve vztahu k uživateli, který je spotřebitelem. Práva z vadného plnění ve vztahu k uživatelům, kteří nejsou spotřebiteli, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele, který je spotřebitelem, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy ( s ohledem na předmět plnění smlouvy, kterým jsou služby spočívající ve zpřístupnění digitálního obsahu, zejména ust. § 2615 až § 2619 občanského zákoníku a dle ustanovení § 2615 občanského zákoníku rovněž obdobně ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že nepřebírá záruku za jakost ve smyslu § 1919, resp. § 2619 občanského zákoníku.
 4. Služby mají vadu, neodpovídají-li smlouvě. Poskytovatel odpovídá uživateli, že poskytnutá služba, při jejím poskytnutí (resp. předání díla ve smyslu § 2617 občanského zákoníku) nemá vady. Mají-li služby v tomto okamžiku vadu, zakládá to povinnosti poskytovatele z vadného plnění. Dle § 2618 občanského zákoníku soud nepřizná uživateli právo z vadného plnění, neoznámil-li uživatel vady služeb bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od poskytnutí služeb, a namítne-li poskytovatel, že právo bylo uplatněno opožděně.
 5. Poskytovatel odpovídá uživateli v souvislosti s dodáním digitálního obsahu, že v době, kdy uživatel digitální obsah převzal:
  • má digitální obsah vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu digitálního obsahu a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se digitální obsah hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá,
  • digitální obsah odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je digitální obsah v odpovídajícím množství a míře,
  • digitální obsah vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 6. Ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u digitálního obsahu poskytovaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo vyplývá-li to z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že plnění bylo vadné již při převzetí.
 7. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí plnění.
 8. Práva z vadného plnění lze uplatňovat zejména v případech, kdy uživatel:
  • zaplatil za zpřístupnění digitálního obsahu a tento mu nebyl dodán do jeho uživatelského účtu v aplikaci,
  • po stažení digitálního obsahu uživatel zjistil, že byl dodán jiný digitální obsah, než si původně objednal,
  • digitální obsah je poškozen.
 9. Nemá-li plnění vlastnosti stanovené v odst. 5 tohoto článku VOP, může uživatel požadovat i poskytnutí nového plnění bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti plnění, může uživatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má uživatel právo na bezplatné odstranění vady.
 10. Právo na poskytnuté nového plnění, nebo výměnu součásti má uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má uživatel i právo od smlouvy odstoupit.
 11. Neodstoupí-li uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na poskytnutí nového plnění bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu plnění, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu poskytovatel nemůže poskytnout nové plnění bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, jakož i v případě, že poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 12. Právo z vadného plnění uživateli nenáleží, pokud uživatel před převzetím plnění věděl, že plnění má vadu, anebo pokud uživatel vadu sám způsobil.
 13. Má-li plnění vadu, z níž je poskytovatel zavázán, a jedná-li se o plnění poskytované za nižší cenu, má uživatel místo práva na výměnu plnění právo na přiměřenou slevu.
 14. V souladu s ust. § 1922 občanského zákoníku platí, že uživatel je povinen oznámit poskytovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co takovou vadu zjistí, a to písemně na adresu uvedenou v odst. 16 tohoto článku VOP nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu poskytovatele uvedenou tamtéž.
 15. V souvislosti s oprávněným uplatněním práva z vadného plnění má uživatel rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění nevylučují právo na náhradu případné škody. Čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
 16. Uživatel může oprávněnou práva z vadného plnění uplatnit jednou z následujících možností:
  • na e-mailovou adresu info@huntergam.es,
  • poštou na adresu Hunter Games, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8.
 17. Poskytovatel uživateli písemně nebo e-mailem potvrdí, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 18. Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že poskytovatel zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen uživateli v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.

XI. Další sdělení a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel má právo poskytovat na základě využívání jeho služeb uživateli třetím osobám reference o službách poskytnutých uživatelům a i jinak využívat tyto informace k vlastní propagaci, tj. zejména využít k vlastní propagaci jméno uživatele a informace o službě, která mu byla poskytnuta, s výjimkou uvedení ceny poskytnuté služby.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Uživatel se zavazuje:
  • bez souhlasu poskytovatele při využívání služeb nepropagovat výrobky či služby;
  • zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo nebo by mohlo ohrozit pověst poskytovatele;
  • v případě porušení těchto obchodních podmínek plně ochránit a odškodnit poskytovatele nebo jiné uživatele proti jakýmkoli nárokům (včetně nároků na související náklady) vzneseným proti poskytovateli v důsledku takového porušení těchto obchodních podmínek.
 8. Poskytovatel neodpovídá uživatelům za nezajištění služeb, ani jakkoli jinak neodpovídá za škodu či jinou újmu, která uživatelům vznikne či která by jim mohla vzniknout v důsledku omezení, změny či ukončení poskytování služeb, znemožnění přístupu uživatele k jeho uživatelskému účtu, smazání uživatelského účtu či v případě využití jakéhokoli jiného práva společnosti poskytovatele dle těchto VOP či dle právních předpisů. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za újmu, která uživatelům či třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností poskytovatele nebo v důsledku vyšší moci. Ustanovení předchozí věty se nepoužije na spotřebitele.
 9. Uživatelé, vyjma spotřebitelů, se užíváním služeb vzdávají práva domáhat se po poskytovateli náhrady újmy, která jim případně bude způsobena při využívání služeb. Poskytovatel bere na vědomí, že se uživatel takto nemůže vzdát práva k náhradě újmy způsobené mu na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

XII. Doručování

 1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele uvedenou uživatelem v rámci zřízení jeho uživatelského účtu.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Zvláštní ujednání s uživatelem učiněná ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
 4. Obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám. Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu poskytovatele postupovat ani jinak převádět svá práva vyplývající z těchto obchodních podmínek na třetí osobu.
 5. Bude-li uživatel tyto obchodní podmínky porušovat a nebude-li poskytovatel na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se poskytovatel vzdával jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).
 6. Vyjádří-li uživatel svůj nesouhlas s těmito obchodními podmínkami, není oprávněn služeb poskytovatele dále využívat, ledaže se s poskytovatelem dohodne jinak.
 7. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby příležitostně přiměřeně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn služeb. Poskytovatel je zejména oprávněn tyto obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů.
 8. Svým dalším využitím služeb poté, kdy došlo ke změně těchto obchodních podmínek a opětovným kliknutím na tlačítko „souhlasím” vyjadřuje uživatel svůj souhlas se změněným zněním těchto obchodních podmínek, případně se změněným zněním souhlasu se zpracování osobních údajů.
 9. Poskytovatel se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 8 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nebude uživatel souhlasit, je povinen službu přestat používat.
 10. Uživatel se zavazuje znění obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.
 11. Uživatel bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany poskytovatele výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami, oprávněn služby poskytovatele využívat a uzavírat smlouvy s poskytovatelem dle těchto nezměněných obchodních podmínek.
 12. Práva a povinnosti dle těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy uživatel přestane služby poskytovatele využívat.
 13. Nároky na smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.
 14. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 15. Kontaktní údaje poskytovatele:
  • sídlo poskytovatele a adresa pro doručování: Hunter Games, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika;
  • adresa elektronické pošty: info@huntergam.es
 16. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 09. 2017.

 

Příloha č. 1 k VOP – Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Jsem-li fyzickou osobou, uděluji tímto obchodní společnosti Hunter Games s.r.o., IČ 287 06 803, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 182629 (dále jen jako „Správce“) souhlas se zpracování mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon“), resp. s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen jako „Nařízení“), a to ohledně údajů zadávaných do formuláře na webové stránce/mobilní aplikaci Hunter Games, tj. jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, a ohledně dalších údajů, které Správci dobrovolně poskytnu v souvislosti s uzavíráním smlouvy (dále jen jako „Osobní údaje“).
 2. Tento souhlas uděluji za účelem:
  • zasílání zpráv týkajících se objednaných služeb Správcem v rozsahu, v jakém takové zpracování Osobních údajů nebude moci být považováno za nezbytné pro splnění smlouvy a/nebo v jakém nebude moci být po účinnosti Nařízení považováno za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (např. informace o blížícím se konci platnosti hry, apod.), a to na dobu trvání práv a povinností ze smluvního vztahu se Správcem a následujících 2 let;
  • zlepšení a rozšíření služeb Správce (zejména celkového zlepšení jeho internetového obchodu, přidání funkcionalit mobilní aplikace, apod.) a získání mého názoru týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými produkty a službami Správce, se společností Správce, apod., a to na dobu 10 let;
  • zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Správcem prostřednictvím e-mailu za předpokladu, že jejich zasílání nebude možné považovat za vyhovující požadavkům § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (např. obchodní sdělení týkající se nikoliv obdobných služeb Správce) či že takové zpracování Osobních údajů nebude po účinnosti Nařízení možné považovat za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to na dobu 10 let.
 3. Prohlašuji, že tento souhlas poskytuji svobodně a že jsem si vědom toho, že není mou povinností osobní údaje, k nimž se tento souhlas vztahuje, poskytnout (osobní údaje poskytuji dobrovolně). Dále výslovně prohlašuji, že jsem starší 16 let.
 4. Beru na vědomí, že mám právo výše uvedený souhlas pro jednotlivé účely zpracování kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to e-mailem zaslaným na adresu info@huntergam.es, či jiným způsobem, kterým je možné kontaktovat Správce. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 5. Beru na vědomí, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů se nevztahuje na zpracování Osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jíž jsem smluvní stranou. Těmito údaji jsou údaje označené hvězdičkou, bez jejichž poskytnutí nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít. Beru na vědomí, že z těchto důvodů a z dalších důvodů vymezených v Zákoně, resp. od 25. 5. 2018 v Nařízení, může Správce Osobní údaje zpracovávat i bez tohoto souhlasu. Udělení tohoto souhlasu proto není podmínkou pro objednání služeb od Správce, či jiné spolupráce se Správcem.

Licenční a obchodní podmínky - hráči

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) upravují práva a povinnosti Poskytovatele, kterým je obchodní společnost Hunter Games, s.r.o., a dále specifikovaných uživatelů v souvislosti s vedením uživatelského účtu uživatele v rámci webových stránek www.HunterGam.es a aplikace Hunter Games.

I. Definice

 1. Aplikací“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí mobilní, webová nebo jiná digitální aplikace s názvem Hunter Games dostupná na Google Play a App Store, která uživatelům za použití softwaru umožňuje hraní níže specifikovaných her, přehled zakoupeného obsahu, využívání rozhraní pro autory her, správu uživatelského účtu, případně další související činnosti umožněné poskytovatelem.
 2. Autorem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí uživatel, který se na základě dohody s poskytovatelem podílí na tvorbě scénářů pro aplikaci Hunter Games.
 3. Digitální obsah“ označuje data, která jsou vytvořena a dodána pouze v digitální podobě jejich zpřístupněním uživateli a následným stažením do zařízení uživatele v rámci jeho uživatelského účtu, a sice taková data, která rozšiřují základní verzi aplikace o konkrétní hru.
 4. Hrou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí interaktivní geolokační zážitková hra, kterou lze hrát prostřednictvím aplikace a která představuje výše popsaný digitální obsah.
 5. Licenční smlouvou s autorem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí licenční smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a autorem postupem uvedeným v obchodních podmínkách k licenčním smlouvám s autory, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce poskytovatele a autora v souvislosti s vytvořením autorského díla jako podkladu hry pro aplikaci a s jeho následným využitím ze strany poskytovatele a úplatné udělení licence k dílu autorem poskytovateli.
 6. Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 7. Poskytovatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost Hunter Games, s.r.o., IČO 287 06 803, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 182629.
 8. „Smlouvou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva o vedení uživatelského účtu uzavíraná níže uvedeným postupem mezi poskytovatelem a uživatelem, jejímž předmětem je zřízení a vedení uživatelského účtu v rámci níže specifikovaných webových stránek a aplikace.
 9. „Smlouvou o dodání digitálního obsahu“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva o poskytnutí služeb spočívajících ve zpřístupnění digitálního obsahu a licenční smlouva dle VOP uzavíraná poskytovatelem a objednatelem digitálního obsahu.
 10. Smluvními stranami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí poskytovatel na straně jedné a uživatel na straně druhé.
 11. Službami“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí služby poskytovatele spočívající ve zřízení a vedení uživatelského účtu uživatele.
 12. Softwarem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí počítačový program nebo digitální platforma umožňující poskytování služeb, zejména fungování aplikace. Zejména pro účely čl. VII. těchto obchodních podmínek pojem software označuje počítačový program (příp. tu část počítačového programu), který se váže ke konkrétnímu digitálnímu obsahu stahovanému do zařízení uživatele na základě uzavřené smlouvy o dodání digitálního obsahu.
 13. Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 14. Technickými požadavky“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí technické požadavky na softwarové a hardwarové vybavení přístrojů nezbytné pro funkční využívání aplikace uživatelem. Minimální technické požadavky stanoví poskytovatel na webových stránkách.
 15. Uživatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí každý, kdo využívá výše specifikovaných služeb poskytovatele a pro účely čl. IV těchto obchodních podmínek se uživatelem rozumí rovněž zájemce o využívání služeb.
 16. Uživatelským účtem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí uživatelský účet pro níže specifikované webové stránky a aplikaci, který je zřizovaný pro jednotlivé uživatele poskytovatelem na základě výše uvedené smlouvy a prostřednictvím kterého uživatelé mohou hrát hry, zobrazovat zakoupený obsah, využívat rozhraní pro autory, případně provádět další související akce umožněné poskytovatelem.
 17. VOP“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí všeobecné obchodní podmínky poskytovatele uveřejněné na webových stránkách vztahující se na smlouvu o dodání digitálního obsahu.
 18. OPLS“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí poskytovatelovy obchodní podmínky k licenčním smlouvám s autory uveřejněné na webových stránkách vztahující se na licenční smlouvy s autorem.
 19. Webovými stránkami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí webové stránky poskytovatele http://www.HunterGam.es .

II. Základní ustanovení

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení práv a povinností smluvních stran při poskytování dále specifikovaných služeb a jejich využívání uživateli.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“) a od 25. 5. 2018 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.
 3. Uživatel prohlašuje, že je mu ke dni uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek nejméně 16 let.
 4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí autor sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytovatel neúčtuje spotřebiteli žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku.
 5. Veškeré informace, k jejichž poskytnutí spotřebiteli je poskytovatel povinen ve smyslu § 1820 odst. 1 nebo § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a které nevyplývají z těchto obchodních podmínek, vyplývají z konkrétní nabídky poskytovatele.
 6. Při využívání služeb jsou uživateli – fyzickými osobami poskytovateli poskytovány osobní údaje, např. e-mailové adresy apod. Uživatelé, fyzické osoby, tímto udělují poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož přesné znění je obsaženo v příloze č. 1 k těmto OP a tvoří jejich nedílnou součást. Bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady ochrany osobních údajů.

III. Uživatelský účet

 1. Uživatel se zavazuje uzavřít smlouvu dle těchto obchodních podmínek a využívat služby pouze v případě, že je způsobilý tyto obchodní podmínky platně přijmout a být jimi vázán.
 2. Uživatel bere na vědomí, že uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek, resp. zřízení uživatelského účtu, je nezbytným předpokladem pro stažení jakékoli z her nabízených uživatelem, pro jejich hraní a pro případnou spolupráci poskytovatele a autora v souvislosti s vytvořením autorského dála jako podkladu hry pro aplikaci a s jeho následným využitím ze strany poskytovatele.
 3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v tajnosti přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu a činit jiná opatření, která znemožňují snadné získání jeho přístupových údajů třetími osobami, a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu dalším osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
 4. Uživatel je dále povinen respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření nastavená poskytovatelem pro využívání služeb, zejména nesnažit se jakkoli tato bezpečnostní opatření prolomit, narušit nebo je obejít, nevstupovat na účty jiných uživatelů ani se o takový vstup nepokoušet.
 5. Uživatel souhlasí s tím, že bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele nebude:
  • používat aplikace typu robot, web-crawler, spider nebo jiný podobný software,
  • kopírovat jakoukoli část webové stránky nebo aplikace poskytovatele,
  • využívat služby poskytovatele k jiným než soukromým účelům,
  • neúměrně zatěžovat IT infrastrukturu a hardware poskytovatele,
  • zneužívat či využívat chyb, nezdokumentované funkce, chyby designu nebo problémů,
  • rušit nebo se pokoušet narušovat správné fungování služeb poskytovatele,
  • při využívání uživatelského účtu (včetně rozhraní pro autory) odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat či zasílat e-mailem jakýkoli obsah, který je škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, v rozporu s dobrými mravy, urážlivý, vulgární, sprostý, obscénní, útočící na soukromí, nenávistný, škodlivý nezletilým nebo rasově, etnicky či jinak závadný vůči jiné osobě nebo subjektu,
  • vydávat se za jinou osobu nebo identitu,
  • odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit obsah, na který nemá právo na základě jakéhokoli zákona nebo na základě smluvního vztahu nebo zmocnění nebo pro který uživatel neobdržel požadovaný souhlas od třetích stran,
  • odesílat, vystavovat, přenášet nebo jinak distribuovat jakýkoli obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo vlastnická či osobnostní práva jakékoli osoby,
  • odesílat, vystavovat, přenášet či jinak šířit nepovolené reklamní nebo propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakékoli jiné formy neoprávněného obtěžování,
  • zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se pokoušet extrahovat zdrojový kód softwaru spojeného se službami poskytovatele,
  • sbírat, ukládat a distribuovat osobní údaje o ostatních uživatelích služeb poskytovatele.
 6. Poskytovatel má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu ztrácí uživatel přístup do svého uživatelského účtu.
 7. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit uživatelské účty, které jsou neaktivní po delší dobu.
 8. Řádně zaregistrovaný uživatel má právo vkládat recenze k uveřejněným službám poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn monitorovat tyto recenze z důvodů porušení zákonnosti a slušných mravů.
 9. V případě, že uživatel zjistí, nebo má-li podezření, že někdo zneužil jeho uživatelský účet nebo zná jeho heslo, je povinen toto své heslo okamžitě změnit a uzná-li to za potřebné, kontaktovat poskytovatele.

IV. Smlouva

 1. Poskytovatel nabízí službu na webových stránkách a v aplikaci prostřednictvím nabídky vytvoření nového účtu, přičemž po kliknutí na tuto nabídku je uživatel přesměrován na příslušný objednávkový formulář služby.
 2. Uživatel se zavazuje pravdivě a úplně vyplnit objednávkový formulář služby, kde zaklikne souhlas s těmito obchodními podmínkami. Potvrzení a odeslání objednávky služby uživatel provede kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET.
 3. K uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, dochází kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET.
 4. Uživatel má rovněž možnost využít pro uzavření smlouvy svůj profil používaný v rámci webových stránek facebook.com. Pro případ zájmu o registraci prostřednictvím Facebook účtu je služba poskytovatele nabízena na webových stránkách a v rámci webových stránek a aplikace prostřednictvím nabídky na přihlášení prostřednictvím Facebooku (FACEBOOK LOGIN). Po kliknutí na tuto nabídku je uživatel přesměrován na příslušný formulář, který je povinen pravdivě a úplně vyplnit, případně potřebné údaje poskytne potvrzením své totožnosti u automaticky rozpoznaného facebookového profilu. Potvrzení a odeslání objednávky služby uživatel v těchto případech provede kliknutím na tlačítko Přihlásit se. K uzavření smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, dochází v tomto případě kliknutím na tlačítko Přihlásit se.
 5. Smlouva dle těchto obchodních podmínek je uzavírána na dobu neurčitou.
 6. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky (resp. uzavření smlouvy) tuto skutečnost uživateli potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v jeho objednávce.
 7. Uzavřením smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vzniká závazek poskytovatele poskytnout služby v objednávce uživatele a závazek uživatele plnit povinnosti stanovené smlouvou.
 8. Uživatel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že služby dle těchto obchodních podmínek jsou poskytovatelem poskytovány bezúplatně, nemá uživatel práva z vadného plnění ve smyslu § 1914 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. Pokud některá informace ohledně služeb chybí nebo je nejasná a nevyplývá ani z prezentace služby nebo z příslušné objednávky, informuje se uživatel e-mailem na adrese info@huntergam.es. Neuvedené informace o službách nelze předpokládat.
 10. Uživatel má právo smlouvu kdykoli vypovědět a žádat po poskytovateli smazání svého uživatelského účtu. Uživatel však bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že existence uživatelského účtu uživatele je nezbytná pro hraní veškerých her nabízených poskytovatelem a pro spolupráci s poskytovatelem v souvislosti s vytvořením hry pro aplikaci a s jejím následným využitím ze strany poskytovatele, neodpovídá poskytovatel v takovém případě za případnou nemožnost hraní hry dříve stažené do zařízení uživatele a nemožnost využívání rozhraní pro autory při spolupráci s poskytovatelem.

V. Poskytování služeb

 1. Poskytnutí služeb ve smyslu těchto obchodních podmínek, jež spočívá ve zřízení a vedení uživatelského účtu, je realizováno bezodkladně po uzavření smlouvy.
 2. Poskytovatel může změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část nabízených služeb, a to kdykoli bez omezení. Poskytovatel také může omezit určité funkce nabízené prostřednictvím svých služeb bez předchozího upozornění. Poskytovatel může automaticky aktualizovat aplikaci na zařízení uživatele, jakmile je nová verze k dispozici. Poskytovatel nemá povinnost poskytovat podporu v údržbě, instalaci aplikace apod.
 3. Služby jsou nabízeny formou „tak jak jsou dodány“ („as-is“) a „tak jak jsou k dispozici“ („as-available“). Poskytovatel tímto neposkytuje uživateli žádné garance týkající se dostupnosti, funkčnosti, spolehlivosti a přesnosti služeb nebo informací a obsahu přes tyto služby dostupných. Poskytovatel výslovně není povinen zajišťovat nepřetržitou a neustálou dostupnost služeb.
 4. Poskytovatel je oprávněn kdykoli přerušit nebo omezit užívání a dostupnost služeb, zejména při úpravách, aktualizacích nebo údržbě systému.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli měnit, přidávat či odebírat funkce aplikace.
 6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel jakkoli neodpovídá za připojení uživatelů k internetu, že součástí služeb není poskytování připojení k internetu, a že je tudíž věcí uživatelů, aby si takové připojení na vlastní náklady zajistili, a aby si zajistili i takové technické vybavení, které bude pro využití služeb dostačující.
 7. Poskytovatel není odpovědný za nedostupnost služeb způsobenou na straně poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb a za technický stav mobilního telefonu v průběhu využívání služeb poskytovatele.
 8. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb poskytovatele, pokud uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.
 9. Vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami bere uživatel na vědomí, že při využívání služeb poskytovatele mohou nastat potenciálně nebezpečné situace a že hraní jednotlivých her, k němuž je třeba využívání uživatelského účtu, může být spojeno s pohybem uživatele na potencionálně nebezpečných a těžko dostupných místech. Dále uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb poskytovatele může dojít ke vzniku škody na zdraví nebo na majetku, a to buď jeho, nebo třetích stran.
 10. Vzhledem ke skutečnosti, že při využívání služeb poskytovatele (zejména při užívání uživatelského účtu k hraní her) může dojít ke vzniku nepředvídatelných rizik, je uživatel povinen vždy náležitě posoudit, zda existují objektivní i subjektivní podmínky, aby mohl služby poskytovatele využívat, například včetně počasí, fyzické zdatnosti a terénu. Uživatel je povinen při využívání služeb dbát zvýšené opatrnosti tak, aby neohrozil sebe nebo ostatní a aby při využívání služeb nezpůsobil škodu na majetku.
 11. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku a újmy zdraví, které v souvislosti s využíváním jeho služeb uživatelem vzniknou, a uživatel souhlasí s tím, že za tyto škody a nemajetkové újmy nese veškerou hmotnou, právní a finanční odpovědnost.
 12. Každý uživatel se zavazuje při využívání služeb nezasahovat do práv jiných a jakkoli služby nezneužívat.

VI. Bezúplatnost smlouvy

 1. Služby ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou uživateli poskytovány bezplatně.
 2. S poskytnutím služby nejsou spojeny žádné náklady na dodání.

VII. Autorská práva

 1. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy dle těchto obchodních podmínek není uživateli udělována jakákoli licence ve vztahu k softwaru nebo k jakémukoli dílu, které tvoří součást digitálního obsahu, nebo k jakékoli jejich části. Licence k veškerým autorským dílům ve smyslu předchozí věty se řídí VOP zveřejněnými na webových stránkách poskytovatele a je společně se službou zpřístupnění digitálního obsahu předmětem samostatné smlouvy o dodání digitálního obsahu.
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že software, digitální obsah, webové stránky a aplikace (případně jeho části) jsou díly ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako takové požívají ochrany poskytované tímto zákonem.
 3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je majitelem ochranné známky „Hunter Games“ zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví, č. zápisu 359749, která požívá ochrany poskytované zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách).
 4. Uzavřením smlouvy dle těchto obchodních podmínek nenabývají uživatelé žádná práva duševního vlastnictví k právům poskytovatele na duševní vlastnictví, ani práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Uživatelé zejména nejsou oprávněni jakkoli využívat ochranné známky, loga a grafiky poskytovatele a/nebo název “Hunter Games.”, ledaže jde o využití, které slouží k propagaci poskytovatele a poskytovatel dal k takovému užití předchozí souhlas.
 5. Uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb poskytovatele je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 6. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.
 7. Poskytovatel respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob a žádá, aby všichni uživatelé jeho služeb činili totéž. Pokud se kdokoli domnívá, že jeho autorské dílo bylo na webových stránkách nebo v aplikaci poskytovatele zveřejněno takovým způsobem, který představuje porušení autorských práv, musí to oznámit poskytovateli ve zprávě s uvedením následujících informací:
  • Popis autorsky chráněného díla nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo porušeno a způsob jeho porušení,
  • Adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa,
  • Fyzicky či elektronicky podepsané prohlášení, že výše uvedené informace jsou pravdivé, že existuje dobrá víra v tom, že určené použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
 8. Oznámení o porušení autorských práv musí být odesláno buď písemně poštou na adresu Hunter Games, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika nebo emailem na adresu info@huntergam.es.
 9. V případě porušení jakékoli povinnosti uživatele, který není spotřebitelem, resp. jakéhokoli zákazu dle čl. VII těchto obchodních podmínek je poskytovatel po takovém uživateli, který není spotřebitelem, oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel schválením těchto obchodních podmínek ve smyslu § 1823 a § 1837 písm. a) občanského zákoníku výslovně souhlasí s tím a žádá o to, aby mu služba dle § 1823 a § 1837 písm. a) občanského zákoníku byla poskytnuta poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 2. Uživatel bere na vědomí, že
  • v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu a aplikace) má spotřebitel právo, není-li dále stanoveno jinak, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodů od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy;
  • podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, pokud mu služba byla poskytnuta s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla poskytovatele uvedenou níže, nebo e-mailem na adresu info@huntergam.es). V takových případech musí spotřebitel srozumitelně uvést, že odstupuje od smlouvy a sdělit identifikační údaje uživatelského účtu. Pro odstoupení od smlouvy lze rovněž využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. V případě odstoupení od smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se smlouva od počátku ruší.
 6. Práva a povinnosti související s odstoupením od smlouvy jinými uživateli než spotřebiteli vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IX. Další sdělení a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Uživatel se zavazuje:
  • bez souhlasu poskytovatele při využívání služeb nepropagovat výrobky či služby;
  • zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo nebo by mohlo ohrozit pověst poskytovatele;
  • v případě porušení těchto obchodních podmínek plně ochránit a odškodnit poskytovatele nebo jiné uživatele proti jakýmkoli nárokům (včetně nároků na související náklady) vzneseným proti poskytovateli v důsledku takového porušení těchto obchodních podmínek.
 6. Poskytovatel neodpovídá uživatelům za nezajištění služeb, ani jakkoli jinak neodpovídá za škodu či jinou újmu, která uživatelům vznikne či která by jim mohla vzniknout v důsledku omezení, změny či ukončení poskytování služeb, znemožnění přístupu uživatele k jeho uživatelskému účtu, smazání uživatelského účtu či v případě využití jakéhokoli jiného práva poskytovatele dle těchto obchodních podmínek či dle právních předpisů. Uživatelé, vyjma spotřebitelů, se vzdávají práva domáhat se po poskytovateli náhrady újmy, která uživatelům či třetím osobám vznikne v důsledku vyšší moci či v důsledku porušení povinností poskytovatele.
 7. Uživatelé, vyjma spotřebitelů, se užíváním služeb vzdávají práva domáhat se po poskytovateli náhrady újmy, která jim případně bude způsobena při využívání služeb. Poskytovatel bere na vědomí, že se uživatel takto nemůže vzdát práva k náhradě újmy způsobené mu na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

X. Doručování

 1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele uvedenou uživatelem v rámci jeho uživatelského účtu.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu v rámci webových stránek nebo aplikace uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku jejich odsouhlasení. Uživatel dále potvrzuje, že všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele v souvislosti s vedením uživatelského účtu. Dojde-li mezi poskytovatelem a uživatelem k uzavření smlouvy o dodání digitálního obsahu, budou se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vedle těchto obchodních podmínek řídit též VOP. Dojde-li mezi poskytovatelem a uživatelem k uzavření licenční smlouvy s autorem, budou se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vedle těchto obchodních podmínek řídit též OPLS.
 3. Smlouva může být uzavírána v českém nebo anglickém jazyce. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi těchto obchodních podmínek je rozhodující česká jazyková verze těchto obchodních podmínek.
 4. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Zvláštní ujednání s uživatelem učiněná ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
 7. Obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám. Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu poskytovatele postupovat ani jinak převádět svá práva vyplývající z těchto obchodních podmínek na třetí osobu.
 8. Bude-li uživatel tyto obchodní podmínky porušovat a nebude-li poskytovatel na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se poskytovatel vzdával jakýchkoli práv, která mu případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).
 9. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby příležitostně přiměřeně měnit, například z důvodu změn platných zákonů, vylepšování nebo jiných změn služeb. Poskytovatel je zejména oprávněn tyto obchodní podmínky změnit, pokud nezbytnost takové změny vyplývá z právních předpisů.
 10. Svým dalším využitím služeb poté, kdy došlo ke změně těchto obchodních podmínek a opětovným kliknutím na tlačítko „souhlasím” vyjadřuje uživatel svůj souhlas se změněným zněním těchto obchodních podmínek, případně se změněným zněním souhlasu se zpracování osobních údajů.
 11. Poskytovatel se zavazuje zprávu o změnách podmínek zveřejňovat na svých webových stránkách. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 8 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nebude uživatel souhlasit, je oprávněn smlouvu vypovědět.
 12. Uživatel se zavazuje znění obchodních podmínek pravidelně kontrolovat.
 13. Uživatel bere na vědomí, že vznese-li návrh na změnu těchto obchodních podmínek, bude až do okamžiku, kdy taková změna bude ze strany poskytovatele výslovně písemně akceptována, nebo než dojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami, oprávněn služby poskytovatele využívat za stávajících podmínek.
 14. Práva a povinnosti dle těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po té, kdy uživatel přestane služby poskytovatele využívat.
 15. Nároky na smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.
 16. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 17. Kontaktní údaje poskytovatele:
  • sídlo poskytovatele a adresa pro doručování: Hunter Games, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika;
  • adresa elektronické pošty: info@huntergam.es
 18. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 09. 2017.

 

Příloha č. 1 k OP – Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Jsem-li fyzickou osobou, uděluji tímto obchodní společnosti Hunter Games s.r.o., IČ 287 06 803, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 182629 (dále jen jako „Správce“) souhlas ke zpracování mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon“), resp. s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen jako „Nařízení“), a to ohledně údajů zadávaných do registračního formuláře na webové stránce/v této mobilní aplikaci Správce, tj. uživatelského jména a e-mailové adresy, mé fotografie, nahraju-li ji do svého uživatelského účtu, případně identifikátorů v sociálních sítích a komunikačních platformách, přihlašuji-li se či budu-li se přihlašovat jejich prostřednictvím, a dále ohledně osobních údajů, které ode mě Správce získá při vlastním hraní hry, tj. zejména lokačních údajů mého zařízení užívaného ke hře (dále jen jako „Osobní údaje“).
 2. Tento souhlas uděluji za účelem:
  • umožnění hraní interaktivních geolokačních zážitkových her prostřednictvím mobilní aplikace Správce a mého uživatelského účtu, a to na dobu existence mého uživatelského účtu (bez udělení tohoto souhlasu nebude možné uživatelský účet za účelem hraní her užívat);
  • zlepšení a rozšíření služeb Správce (zejména celkového zlepšení jeho internetového obchodu, přidání funkcionalit mobilní aplikace, apod.) a získání mého názoru týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými produkty a službami Správce, se společností Správce, apod., a to na dobu 10 let;
  • zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Správcem prostřednictvím e-mailu za předpokladu, že jejich zasílání nebude možné považovat za vyhovující požadavkům § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (např. obchodní sdělení týkající se nikoliv obdobných služeb Správce) či že takové zpracování Osobních údajů nebude po účinnosti Nařízení možné považovat za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to na dobu 10 let.
 3. Prohlašuji, že tento souhlas poskytuji svobodně a že jsem si vědom toho, že není mou povinností osobní údaje, k nimž se tento souhlas vztahuje, poskytnout (osobní údaje poskytuji dobrovolně). Beru však na vědomí, že bez poskytnutí souhlasu ke zpracování mých Osobních údajů za účelem umožnění hraní interaktivních geolokačních zážitkových her prostřednictvím mobilní aplikace Správce a mého uživatelského účtu, nebudu moci uživatelský účet za účelem hraní her užívat.
 4. Dále výslovně prohlašuji, že jsem starší 16 let.
 5. Beru na vědomí, že mám právo výše uvedený souhlas pro jednotlivé účely zpracování kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to e-mailem zaslaným na adresu info@huntergam.es, či jiným způsobem, kterým je možné kontaktovat Správce. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Licenční a obchodní podmínky - autoři

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) upravují práva a povinnosti Poskytovatele, kterým je obchodní společnost Hunter Games, s.r.o., a níže specifikovaných Autorů z jejich vzájemné spolupráce v souvislosti s vytvořením níže specifikovaného Díla jako podkladu pro Hry pro aplikaci Hunter Games Autorem a jeho následným užitím ze strany Poskytovatele.

I. Definice

 1. Aplikací“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí mobilní, webová nebo jiná digitální aplikace s názvem Hunter Games dostupná na Google Play a App Store, kterou Uživatel za použití Softwaru používá pro hraní níže specifikovaných Her, přehled zakoupeného obsahu, využívání rozhraní pro Autory, správu svého uživatelského účtu, případně další související činnosti umožněné Poskytovatelem.
 2. Autorem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí osoba, která se na základě níže specifikované Smlouvy s Poskytovatelem podílí na tvorbě Děl pro Aplikaci Hunter Games. Autorem může být pouze fyzická či právnická osoba, která splňuje požadavky stanovené níže v těchto OP, zejména pak požadavky dle čl. IV.OP.
 3. Digitální obsah“ označuje data, která jsou vytvořena a dodána pouze v digitální podobě jejich zpřístupněním Uživateli a následným stažením do zařízení Uživatele v rámci jeho Uživatelského účtu, a sice taková data, která rozšiřují základní verzi Aplikace o konkrétní Hru.
 4. Dílem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a sice textový podklad pro vytvoření Hry, zejména úkoly, děj, příběh, hádanky a šifry, a dále veškerá další díla ve smyslu § 2 autorského zákona (např. obrazová díla) použitá Autorem v souvislosti s textovým podkladem.
 5. Hrou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí interaktivní geolokační zážitková hra, kterou lze hrát prostřednictvím Aplikace, vytvořená Poskytovatelem na základě Díla Autora.
 6. Objednatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí každá osoba, která s Poskytovatelem uzavírá nebo má uzavřenu Smlouvu o dodání digitálního obsahu.
 7. Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 8. Poskytovatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost Hunter Games, s.r.o., IČO 287 06 803, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 182629.
 9. „Smlouvou“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí licenční smlouva s Autorem uzavíraná níže uvedeným postupem mezi Poskytovatelem a Autorem, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce Poskytovatele a Autora v souvislosti s vytvořením výše specifikovaného Díla jako podkladu pro Hru Autorem a s jejich následným využitím ze strany Poskytovatele a úplatné udělení licence k Dílu Autorem Poskytovateli.
 10. „Smlouvou o dodání digitálního obsahu“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva o poskytnutí služeb spočívajících ve zpřístupnění digitálního obsahu a licenční smlouva dle VOP uzavíraná Poskytovatelem a konkrétním Objednatelem, na základě níž je Objednateli zpřístupněna Hra a udělena podlicence potřebná k jejímu hraní.
 11. „Smlouvou o vedení účtu“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí smlouva, jejímž předmětem je zřízení a vedení Uživatelského účtu uzavíraná dle OPUÚ mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 12. Smluvními stranami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí Poskytovatel na straně jedné a Autor na straně druhé.
 13. Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 14. Technickými požadavky“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí technické požadavky na softwarové a hardwarové vybavení přístrojů nezbytné pro funkční využívání Aplikace Uživatelem. Minimální technické požadavky stanoví poskytovatel na Webových stránkách společně s technickými ochrannými opatřeními vztahujícími se k digitálnímu obsahu.
 15. Uživatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí každá osoba, která používá Aplikaci a/nebo Webové stránky.
 16. Uživatelským účtem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí uživatelský účet pro výše specifikované Webové stránky a Aplikaci, který je zřizovaný pro jednotlivé Uživatele Poskytovatelem na základě Smlouvy o vedení účtu a prostřednictvím kterého Uživatelé mohou hrát Hry, zobrazovat zakoupený obsah, využívat rozhraní pro Autory, případně provádět další související akce umožněné Poskytovatelem.
 17. VOP“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele uveřejněné na Webových stránkách a vztahující se na Smlouvu o dodání digitálního obsahu.
 18. OPUÚ“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí obchodní podmínky Poskytovatele ke Smlouvám o uživatelském účtu uveřejněné na Webových stránkách a vztahující se na Smlouvu o vedení účtu.
 19. Webovými stránkami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí webové stránky Poskytovatele http://www.HunterGam.es .

II. Obecná ustanovení o spolupráci Smluvních stran

 1. Tyto obchodní podmínky podrobně upravují spolupráci Smluvních stran (a zejména licenční podmínky) ve vztahu ke konkrétnímu Dílu, které Autor vytvořil jako podklad pro Hru v autorském administrátorském prostředí Aplikace a/nebo Webových stránek, jež je Autorem využíváno na základě Smlouvy o vedení účtu uzavřené s Poskytovatelem.
 2. V rámci administrátorského prostředí je vytvořené Dílo následně Autorem níže uvedeným způsobem poskytnuto Poskytovateli (resp. nahráno v autorské sekci jeho Uživatelského účtu). Současně s nahráním Díla je mezi Autorem a Poskytovatelem uzavřena Smlouva dle těchto OP a Autorem je Poskytovateli udělována Licence specifikovaná v čl. V. těchto obchodních podmínek.
 3. Autor bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že po nahrání jeho Díla bude Dílo zkontrolováno, testováno a zhodnoceno Poskytovatelem a až následně může být dle uvážení Poskytovatele v případné spolupráci s Autorem zapracováno do formy konkrétní Hry připravené k nabízení Uživatelům. Poskytovatel má právo Autorem vytvořené Dílo dle vlastního uvážení odmítnout.
 4. Poskytovatel je na základě Licence udělené mu Autorem oprávněn, nikoli však povinen, nabízet Hru založenou na Díle na svých Webových stránkách a v Aplikaci a následně ji zpřístupňovat Uživatelům, a to na základě Smluv o dodání digitálního obsahu uzavřených mezi Poskytovatelem a konkrétním Uživatelem, přičemž výše ceny za zpřístupnění Hry a udělení příslušné podlicence (dále jen „Cena“) je určována Autorem. Autor však není oprávněn stanovit Cenu nižší než 250,- Kč bez DPH.
 5. V případě, že Hra bude na základě její nabídky v Aplikaci a na Webových stránkách poptávána Uživateli (resp. Uživatelé budou s Poskytovatelem ve vztahu k této Hře uzavírat Smlouvy o dodání digitálního obsahu), vzniká Autorovi nárok na odměnu za poskytnutí Licence k Dílu dle čl. V. těchto obchodních podmínek.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo zcela ukončit další nabízení Hry v rámci Aplikace a Webových stránek, zejména v případě, že ve vztahu ke Hře byla opakovaně ze strany Uživatelů uplatněna práva z vadného plnění.
 7. Autor bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel není dle Smlouvy povinen Hru v rámci své Aplikace nebo Webových stránek nabízet a že Smlouvu nelze v tomto ohledu považovat za smlouvu o zprostředkování, komisionářskou smlouvu či jinou smlouvu obdobného typu.
 8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), to vše v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tyto smluvní vztahy podléhají příslušným právním předpisům Evropské unie.
 9. Při spolupráci dle těchto OP jsou Autory – fyzickými osobami Poskytovateli poskytovány osobní údaje, např. e-mailové adresy apod. Bližší podmínky a zásady zpracování osobních údajů upravuje dokument Zásady ochrany osobních údajů.

III. Smlouva

 1. Poskytovatel činí Autorovi nabídku na uzavření Smlouvy prostřednictvím „autorské sekce“ jeho Uživatelského účtu, konkrétně prostřednictvím nabídky na nahrání Autorem vytvořeného Díla (dále jen „nabídka“), přičemž Autor je v případě zájmu o uzavření Smlouvy nejprve povinen pravdivě a úplně vyplnit formulář s údaji potřebnými pro uzavření a plnění Smlouvy. Pokud některé z údajů byly již Autorem zadány v rámci jeho Uživatelského účtu, mohou být takové údaje převzaty z příslušného Uživatelského účtu.
 2. Odeslání své akceptace nabídky Autor provede po zakliknutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko „Nahrát hru“. K uzavření Smlouvy mezi Autorem a Poskytovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, dochází kliknutím na tlačítko „Nahrát hru“.
 3. Poskytovatel neprodleně po obdržení akceptace Autora (resp. uzavření Smlouvy) tuto skutečnost Autorovi potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Autora.
 4. Smlouva dle těchto obchodních podmínek je uzavírána na dobu trvání majetkových práv Autora k Dílu.
 5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Smlouva je uzavírána v českém nebo v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi těchto obchodních podmínek je rozhodující česká jazyková verze.

IV. Základní podmínky spolupráce

 1. Autor se zavazuje uzavřít Smlouvu dle těchto OP a spolupracovat na základě ní s Poskytovatelem pouze v případě, že je právnickou osobou nebo fyzickou osobou starší 18 let a zároveň je způsobilý tyto OP platně a bez souhlasu dalších osob či orgánů přijmout a být jimi vázán.
 2. Podmínkou pro uzavření Smlouvy je dříve zřízený a fungující Uživatelský účet Autora.
 3. Autor prohlašuje, že prostřednictvím Díla nepropaguje jakékoli výrobky nebo služby, že Dílo neobsahuje jakýkoli obsah, který by byl v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy nebo kterým by bylo neoprávněně zasahováno do práv třetích osob. Autor zároveň prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními potřebnými pro řádné udělení níže specifikované Licence.

V. Autorská práva

 1. Autor okamžikem nahrání Díla v autorské sekci Aplikace nebo Webových stránek uděluje Poskytovateli licenční oprávnění k výkonu práva příslušné Dílo a veškeré jeho součásti užít ve smyslu § 12 odst. 1 autorského zákona, a to ke všem způsobům užití, k jeho změnám, spojení s jinými díly, zařazení do souborného díla, a k dalším obdobným způsobům užití, a dále zejména k jejich zveřejnění a distribuci prostřednictvím Webových stránek a Aplikace za účelem dosažení hospodářského zisku či z jiným účelem dle uvážení Poskytovatele, a to vše v neomezeném územním a množstevním rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu (dále jen „Licence“). Licence se uděluje jako výhradní a převoditelná.
 2. Současně s poskytnutím Licence Autor Poskytovateli výslovně umožňuje udělování podlicencí k Dílu třetím osobám bez předchozího souhlasu Autora, a to zejména Uživatelům prostřednictvím Webových stránek a Aplikace pro účely hraní příslušné Hry vytvořené za použití Díla (nebo jeho části) Autora.
 3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Poskytovatel není povinen Licenci udělenou Poskytovateli Smlouvou využít.
 4. Autorovi za poskytnutí Licence dle tohoto článku náleží odměna blíže specifikovaná v čl. VI. odst. 1 těchto obchodních podmínek.
 5. Autor prohlašuje, že v případě, že sám není autorem Díla, k němuž se vztahuje Smlouva, ve smyslu § 5 odst. 1 autorského zákona, je osobou oprávněnou vykonávat svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva ve smyslu § 58 autorského zákona a že mu byl autorem udělen souhlas ve smyslu § 58 odst. 1 autorského zákona. V takovém případě je Autorem Poskytovateli dle tohoto článku namísto Licence udělována podlicence. Rozsah oprávnění Poskytovatele z příslušné podlicence, odměna a veškeré podmínky jejího udělení Autorem však zůstávají nezměněny, a to včetně práva Poskytovatele udělovat další podlicence třetím osobám bez předchozího souhlasu Autora a autora ve smyslu § 5 odst. 1 autorského zákona.
 6. Autor bere na vědomí, že v rámci realizace Smlouvy je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 7. Autor výslovně prohlašuje, že v rámci Díla, k němuž se vztahuje Smlouva, neužil jakoukoli složku, která by byla předmětem práv duševního vlastnictví jiné osoby a k jejímuž užití by zároveň nebyl oprávněn ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku OP.
 8. Autor bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných a účinných právních předpisů.

VI. Odměna

 1. Poskytovatel je povinen za poskytnutí Licence na základě Smlouvy uhradit Autorovi odměnu, jejíž výše je stanovena v závislosti na výši tržeb Poskytovatele realizovaných ze Smluv o dodání digitálního obsahu vztahujících se ke Hře, a to způsobem uvedeným níže (dále také jen „Odměna“).
 2. Splnění podmínek pro vznik nároku na Odměnu Autora se počínaje dnem uzavření Smlouvy posuzuje pro každý kalendářní měsíc zvlášť a konkrétní výše Odměny stanovená dále uvedeným způsobem se tak použije pouze pro daný kalendářní měsíc.
 3. Pro stanovení konkrétní výše Odměny dle tohoto článku je rozhodující počet uzavřených Smluv o dodání digitálního obsahu k dané Hře Autora, na základě nichž byla v daném kalendářním měsíci (dále také jako „Rozhodné období“) Hra hráči odehrána (dále jen „Relevantní smlouvy“). Autor bere na vědomí, že výše Odměny nikterak nezávisí na počtu hráčů nebo počtu týmů, které danou Hru odehrály na základě Relevantní smlouvy. Autor dále bere na vědomí, že do Relevantních smluv ve smyslu tohoto článku nejsou započítávány ty Smlouvy o dodání digitálního obsahu, ve vztahu k nimž byla Uživatelem uplatněna práva z vadného plnění.
 4. Příjmem se pro účely tohoto článku obchodních podmínek rozumí příjem Poskytovatele představující součet příjmů Poskytovatele za Hru z Relevantních smluv bez DPH, tj. součet veškerých Cen za Hru z Relevantních smluv (dále jen „Příjem“). Autor výslovně bere na vědomí, že při výpočtu jeho Odměny bude vycházeno z Cen za Hru (Příjmu) bez DPH, přičemž výše základu jednotlivých Cen za Hru (v součtu Příjmu) bez DPH a konkrétní sazba DPH se může v souladu s příslušnými předpisy (nařízení Rady EU č. 282/2011) měnit v závislosti na státě, v němž je Hra Uživatelem odehrána. Hraje-li Uživatel Hru na území víc jak jednoho státu, je pro účely stanovení sazby DPH dle předchozí věty rozhodující, ve kterém státě bylo hraní Hry zahájeno.
 5. Výše Autorovy Odměny činí 60% z Příjmu.
 6. Autor bere na vědomí, že v případě, že uzavřel s Poskytovatelem více Smluv, počítá se Odměna dle tohoto článku OP pro každou Hru vytvořenou na základě Díla Autora zvlášť. Počty odehrání různých Her jednoho Autora se pro účely stanovení Odměny nesčítají.
 7. Autor bere na vědomí a souhlasí s tím, že úhrada Odměny Autora a její následné vyplacení jsou na základě Smlouvy realizovány prostřednictvím jeho kreditního účtu, jež je součástí jeho Uživatelského účtu (dále jen „Kreditní účet“). Kreditní účet je každému Autorovi vytvořen automaticky k okamžiku, kdy je mu zpřístupněno autorské rozhraní a jeho zřízení a vedení je zcela zdarma. Každému Autorovi může být tímto způsobem vytvořen pouze jeden Kreditní účet a tento Kreditní účet je následně používán pro výplaty všech odměn z her vytvořených na základě děl Autora. 1 kredit má v rámci kreditního systému hodnotu 1,- Kč bez DPH. Převod kreditů mezi jednotlivými Kreditními účty Autorů není možný.
 8. Nárok na Odměnu za daný kalendářní měsíc vzniká k 1. dni následujícího kalendářního měsíce, přičemž k tomuto dni je dosavadní počet kreditů Autora na jeho Kreditním účtu navýšen o množství kreditů odpovídající Odměně za předcházející měsíc.
 9. Podmínkou pro výplatu Odměny, poté, co Autorovi na tuto Odměnu vznikl nárok ve smyslu předchozího odstavce, je následné udělení pokynu k výplatě Odměny z Kreditového účtu učiněného Autorem prostřednictvím jeho Uživatelského účtu, přičemž Poskytovatel je v takovém případě povinen vyplatit Odměnu na bankovní účet zadaný v Uživatelském účtu Autora, a to:
  • do 15. dne daného kalendářního měsíce, v případě, že Autor udělí v daném kalendářním měsíci pokyn k výplatě nejpozději k 12. dni daného kalendářního měsíce nebo
  • do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v případě, že Autor udělí v daném kalendářním měsíci pokyn k výplatě později, než k 12. dni daného kalendářního měsíce.
 10. . Autor bere na vědomí, že výplata Odměny jiným způsobem, než způsobem uvedeným v předchozím odstavci (například ve formě hotovosti) není možná. Autor bere na vědomí, že částka, k jejímuž vyplacení z titulu Odměny Autor může dát pokyn, musí činit nejméně 1.000,- Kč a nejvýše tolik, kolik činí součet do té doby nevyplacených odměn Autora za všechny Autorovy hry.
 11. Ceny za Hru mohou být Poskytovatelem v rámci Aplikace uváděny v českých korunách, v eurech nebo v amerických dolarech. V případě, že Cena za Hru je ze strany Uživatele hrazena Poskytovateli v jiné měně než CZK, je výsledný počet připsaných kreditů v hodnotě 1,- Kč bez DPH určen dle aktuálního kurzu CZK vůči dané měně užívaného Fio bankou k okamžiku připsání kreditů. Poskytovatel je povinen Autorovi sdělit aktuální výši používaného kurzu na vyžádání.
 12. V případě, že výplata Odměny Autora je Poskytovatelem prováděna na základě pokynu Autora platbou do zahraničí (tzn. nikoli v rámci ČR), nese veškeré případné náklady na provedení této platby i veškeré Autor, jakož i případný kurzový rozdíl jde k tíži Autora. Autor bere na vědomí, že v souladu s čl. IX odst. 9 je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Autorem vzniklé způsobem uvedeným v předchozí větě proti jakékoli splatné či nesplatné pohledávce Autora na úhradu Odměny.
 13. Odměna vypočtená v souladu s tímto článkem je bez DPH a případné DPH k ní bude připočteno v souladu s daňovými předpisy. Autor má v této souvislosti povinnost Poskytovatele po uzavření Smlouvy informovat, zda je či není plátcem DPH, případně zda se na Odměnu bude aplikovat režim přenesené daňové povinnosti (reverse charge), a následně ho vyrozumět o všech změnách těchto skutečností.
 14. Autor bere na vědomí, že poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.
 15. Je-li Autor plátcem DPH, je povinen Poskytovateli na jeho výzvu prokázat, že řádně plní své povinnosti vyplývající ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen jako „Zákon o DPH“)
 16. Autor výslovně souhlasí s tím, že stane-li se nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, může Poskytovatel zaplatit případné DPH v souladu s příslušnými daňovými předpisy namísto Autorovi přímo správci daně. Tato platba správci daně se v takovém případě považuje za úhradu části Odměny Autora odpovídající danému DPH.
 17. V případě, že se Autor stane nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH a Poskytovatel bude ze strany příslušného správce daně kontaktován v souvislosti s daňovým ručením za daň nezaplacenou Autorem, je Autor povinen Poskytovateli poskytnout veškerou součinnost nezbytnou ke splnění povinností Poskytovatele vyplývajících z daňových předpisů, a to včetně předložení dokladů potřebných pro jednání se správcem daně.
 18. Autor jako osoba povinná k dani v souladu s § 28 odst. 6 Zákona o DPH zplnomocňuje Poskytovatele k tomu, aby vystavil daňový doklad jeho jménem (self-billing), Autor přitom bude akceptovat dokladovou řadu Poskytovatele. Oprávnění Poskytovatele k vystavování daňových dokladů dle tohoto odstavce se nijak nedotýká ostatních povinností Autora vyplývajících z daňových předpisů, k jejichž plnění je i nadále povinen sám Autor.
 19. Tímto článkem není omezena možnost Poskytovatele uzavřít s Autorem Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

VII. Zvláštní ustanovení pro Spotřebitele a pro uzavírání smluv distančním způsobem

 1. Pokud není dále v tomto článku OP stanoveno jinak, použijí se pro závazky mezi Poskytovatelem a Spotřebiteli ve vztahu ke Smlouvě obdobně ustanovení vztahující se na závazky ze Smlouvy uzavírané s Autory na straně druhé.
 2. Autor souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Autorovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Autor sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytovatel neúčtuje Autorovi žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku.
 3. Ve vztahu k případnému odstoupení od Smlouvy Autor bere na vědomí, že
  • v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu a Aplikace) má Spotřebitel právo, není-li dále stanoveno jinak, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodů od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy;
  • pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele uvedenou níže, nebo e-mailem na adresu info@huntergam.es). Pro odstoupení od Smlouvy lze rovněž využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy;
  • aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;
  • v případě odstoupení od Smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se Smlouva od počátku ruší;
  • odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, plnění, které od něho obdržel;
  • v případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením předmětu plnění, jestliže předmět plnění nemůže být pro svou povahu vrácen obvyklou peněžní cestou;
  • práva a povinnosti související s odstoupením od Smlouvy jinými Autory než Spotřebiteli vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 4. Ve vztahu k právům Spotřebitele z vadného plnění Autor bere na vědomí, že
  • pokud má plnění Poskytovatele vady, náleží Spotřebiteli práva z vadného plnění. Vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že nepřebírá jakoukoli záruku za jakost ve smyslu ust. § 1919 občanského zákoníku;
  • Autor může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění;
  • v souladu s ust. § 1922 občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že Spotřebitel je povinen oznámit Poskytovateli vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co takovou vadu zjistí a předmět plnění Poskytovateli předá, písemně na adresu uvedenou v čl. VII. odstavci č. 4 písm. f) těchto obchodních podmínek nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou tamtéž. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění;
  • pokud Spotřebitel zjistí, že plnění poskytovatele má vadu a tuto vadu vytkne v souladu s předchozími odstavci, má v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, právo na opravu této vady, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřenou slevy z ceny. V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze odstranit a pro niž není možné plnění užívat, je Spotřebitel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny anebo odstoupit od Smlouvy;
  • v souvislosti s oprávněným uplatněním práva z vadného plnění má Spotřebitel rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. Práva z vadného plnění nevylučují právo na náhradu případné škody. Čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu;
  • Spotřebitel může práva z vadného plnění uplatnit jednou z následujících možností:
   • na e-mailovou adresu info@huntergam.es,
   • poštou na adresu Hunter Games, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8.
  • Poskytovatel Spotřebiteli písemně nebo e-mailem potvrdí, kdy Spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel vyžaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace;
  • Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu plnění potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že Poskytovatel zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen Spotřebiteli v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
 5. Poskytovatel není ve vztahu k Autorovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy.
 8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 9. Veškeré informace, k jejichž poskytnutí Spotřebiteli je Poskytovatel povinen ve smyslu § 1820 odst. 1 nebo § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a které nevyplývají z těchto obchodních podmínek, vyplývají z konkrétní nabídky Poskytovatele.

VIII. Skončení Smlouvy

 1. Smlouva zaniká v zákonem stanovených případech a zákonem stanovenými způsoby.
 2. V souladu s ust. § 2378 občanského zákoníku má Autor právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel nevyužívá Licenci buď vůbec, nebo nedostatečně, a jsou-li tím značně nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy Autora. Autor bere na vědomí, že lhůta, ve které nemůže uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy pro nečinnost Poskytovatele dle předchozí věty, činí 6 měsíců na rozdíl od zákonem stanovených 2 let. Před uplynutím této lhůty a bez předchozí výzvy může Autor od Smlouvy pro nečinnost Poskytovatele odstoupit zejména v případě, že Poskytovatel Autorovi výslovně sdělí, že Licenci nevyužije.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. V případě, že Autor disponuje vlastními webovými stránkami, zavazuje se na své webové stránky do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy umístit textový dofollow odkaz či banner odkazující přímo na Hru a/nebo Webové stránky Poskytovatele a tento odkaz či banner neodstranit po celou dobu trvání Smlouvy. Autor však výslovně není oprávněn umisťovat odkazy ve smyslu předchozí věty na takové webové stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy a/nebo které mohou jinak snižovat dobré jméno Poskytovatele.
 2. Autor se zavazuje, že součástí jeho veškeré marketingové komunikace bude formulace „Hra vznikla ve spolupráci se společností Hunter Games“ a to včetně zpětných odkazů na Webové stránky Poskytovatele nebo na jeho profily na sociálních sítích, bude-li to s ohledem na způsob marketingové komunikace Autora možné.
 3. Autor je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele ve smyslu předchozího odstavce všech a pouze takových textových a obrazových materiálů, které budou Autorovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny. Autor nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci propagace. Autor není oprávněn materiály uvedené v tomto odstavci užít jinak než pro účely propagace Poskytovatele.
 4. Poskytovatel má právo poskytovat na základě spolupráce s Autorem třetím osobám reference o spolupráci s Autorem a i jinak využívat tyto informace k vlastní propagaci, tj. zejména využít k vlastní propagaci jméno či jiné označení Autora a označení Děl, které autor vytvořil, resp. Her, které byly Poskytovatelem vytvořeny na základě Díla.
 5. Autor bere výslovně na vědomí, že v případě, že ve vztahu ke Hře budou ze strany Uživatele vůči Poskytovateli uplatněna práva z vadného plnění, je Autor ve vztahu k Poskytovateli odpovědný za škodu, která mu vznikne uplatněním práv Uživatele z těch vad, které mají povahu v plnění poskytovaném Autorem (zejména z důvodu neaktuálnosti Hry nebo z důvodu chyb ve Hře). Poskytovatel odpovídá ve vztahu k Uživateli, s nímž má uzavřenu Smlouvu o dodání digitálního obsahu, za ty vady, které jsou technického charakteru a byly způsobeny Poskytovatelem (vady způsobené nedostupnosti serveru apod.).
 6. Autoři, vyjma Spotřebitelů, na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Autor se zavazuje:
  • zdržet se jakéhokoli jednání, které by poškozovalo nebo by mohlo ohrozit pověst Poskytovatele;
  • v případě porušení těchto obchodních podmínek plně ochránit a odškodnit Poskytovatele proti jakýmkoli nárokům (včetně nároků na související náklady) vzneseným proti Poskytovateli v důsledku takového porušení těchto obchodních podmínek.
 8. Autor bere dále na vědomí, že Poskytovatel Autorovi jakkoli neodpovídá za nenabízení Hry, ani jakkoli jinak neodpovídá za škodu či jinou újmu, která Autorovi vznikne či která by mu mohla vzniknout v důsledku omezení, změny či ukončení nabízení Hry, znemožnění přístupu Autora k jeho Uživatelskému účtu, smazání Uživatelského účtu či v případě využití jakéhokoli jiného práva Poskytovatele dle těchto OP či dle právních předpisů. Autoři, vyjma Spotřebitelů, se vzdávají práva domáhat se po Poskytovateli náhrady újmy, která Autorům či třetím osobám vznikne v důsledku vyšší moci či v důsledku porušení povinností Poskytovatele.
 9. Autoři, vyjma Spotřebitelů, se uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem vzdávají práva domáhat se po Poskytovateli náhrady újmy, která jim případně bude způsobena při spolupráci s Poskytovatelem. Poskytovatel bere na vědomí, že se Autor takto nemůže vzdát práva k náhradě újmy způsobené mu na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.
 10. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou či nesplatnou pohledávku za Autorem proti jakékoli splatné či nesplatné pohledávce Autora na úhradu Odměny. Autor není na své pohledávky za Poskytovatelem oprávněn jednostranně započítávat jakékoli pohledávky Poskytovatele.
 11. Autor bere na vědomí, že není oprávněn bez písemného souhlasu Poskytovatele postupovat ani jinak převádět svá práva vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn dle svého uvážení postupovat či jinak převádět svá práva vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. Autor uzavřením Smlouvy zároveň uděluje souhlas s případným postoupením smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě, a to i v případě, že s plněním ze Smlouvy bylo již započato.
 12. Poskytovatel je oprávněn Autorovi doručovat na elektronickou adresu autora uvedenou Autorem v rámci jeho Uživatelského účtu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením Smlouvy Autor potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku jejich odsouhlasení. Autor dále potvrzuje, že všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou v částech, které se vztahují na Uživatelský účet, ve vztahu k OPUÚ zvláštními obchodními podmínkami a jako takové mají před OPUÚ přednost.
 3. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zvláštní ujednání s Autorem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
 6. Obchodní podmínky neudělují práva žádným třetím stranám.
 7. Bude-li Autor tyto obchodní podmínky porušovat a nebude-li Poskytovatel na toto porušení reagovat, neznamená to, že by se Poskytovatel vzdával jakýchkoli práv, která jí případně náleží (jako například právo dále v budoucnu činit nezbytná právní jednání vedoucí k uplatnění jeho práv).
 8. Nároky na smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v plné výši.
 9. Kontaktní údaje Poskytovatele:
  • sídlo Poskytovatele a adresa pro doručování: Hunter Games, s.r.o., Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika;
  • adresa elektronické pošty: info@huntergam.es
 10. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 09. 2017.