Zásady ochrany osobních údajů - Hunter Games

Zásady ochrany osobních údajů

KDO JE SPRÁVCEM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Hunter Games s.r.o., IČ 287 06 803, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 182629 (dále jen jako „Správce“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu info@hunter.games.

KDE SPRÁVCE ZÍSKÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce Vaše osobní údaje získává přímo od Vás, a to zejména při uzavírání smlouvy (objednávání hry).

JAKÉ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE BUDE ZPRACOVÁVÁT A JAKÝM ZPŮSOBEM?

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete při uzavírání smlouvy (objednávání hry), tj. zejména jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a v souvislosti s ním, tj. zejména údaje nezbytné k úhradě služeb Správce. Správce nebude zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje.

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat automatizovaně a/nebo manuálně prostřednictvím vlastních zaměstnanců za použití výpočetní techniky a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem v souladu s právními předpisy.

KOMU BUDE SPRÁVCE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVAT?

Vaše osobní údaje Správce bude poskytovat Vám, a to v rámci Vašeho práva na přístup k osobním údajům. Dále bude Správce Vaše osobní údaje poskytovat dalším příjemcům v rámci plnění svých zákonných povinností (např. s účinností od 25. 5. 2018 při předání Vašich osobních údajů dalšímu správci v rámci Vašeho práva na přenositelnost údajů). S výjimkou těchto osob a osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu obchodu Správce, nebudou Vaše osobní údaje poskytovány žádným dalším osobám, tj. zejména nebudou poskytovány jakýmkoliv dalším osobám za účelem marketingu či za účelem obdobným.

JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ A DOBA JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

Poskytnutí veškerých Vašich osobních údajů Správci je dobrovolné, přičemž Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávat na základě následujících právních důvodů:

1. Oprávněný zájem Správce

Jedná se o právní titul zpracování Vašich osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva Správce nad Vašimi zájmy/právy, a to při zohlednění Vašeho přiměřeného očekávání na základě Vašeho vztahu se Správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující účely:

a) Ochrana základních či jiných důležitých práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu ke smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního Vašeho smluvního vztahu se Správcem.

b) Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb Správce, a to na dobu 10 let.

c) Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích lhůt.

2. Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků mezi Vámi a Správcem, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy (objednání hry) v souladu s příslušnými právními předpisy a hrazení ceny za služby Správce na základě uzavřené smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem a končí nejpozději s koncem reklamačních lhůt. Osobní údaje za tímto účelem nejste povinen poskytnout, avšak poskytnutí údajů označených hvězdičkou je nezbytné pro uzavření smlouvy se Správcem, přičemž bez jejich poskytnutí nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít.

3. Plnění právních povinností Správce

Správce bude poskytovat Vaše osobní údaje dalším subjektům, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

a) Poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovém či správním řízení.

b) Pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Rozsah takového zpracování Vašich osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.

4. Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené výše pod body 1), 2) nebo 3), může tak činit na základě Vašeho uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem Vaší svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s Vašimi osobními údaji.

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro následující účely:

a) Zasílání zpráv týkajících se objednaných služeb Správcem v rozsahu, v jakém takové zpracování Osobních údajů nebude moci být považováno za nezbytné pro splnění smlouvy a/nebo v jakém nebude moci být po účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen jako „Nařízení“) považováno za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (např. informace o blížícím se konci platnosti hry, apod.), a to na dobu trvání práv a povinností ze smluvního vztahu se Správcem a následujících 2 let.

b) Zlepšení a rozšíření služeb Správce (zejména celkového zlepšení jeho internetového obchodu, přidání funkcionalit mobilní aplikace, apod.) a získání Vašeho názoru týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými produkty a službami Správce, se společností Správce, apod., a to na dobu 10 let.

c) Zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Správcem prostřednictvím e-mailu za předpokladu, že jejich zasílání nebude možné považovat za vyhovující požadavkům § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (např. obchodní sdělení týkající se nikoliv obdobných služeb Správce), či že takové zpracování Osobních údajů nebude po účinnosti Nařízení možné považovat za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to na dobu 10 let.

Udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné, přičemž není zákonným požadavkem, a tudíž není Vaší povinností osobní údaje, k nimž se souhlas vztahuje, Správci poskytnout. V případě, že Správci souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte, nebude Správce moci osobní údaje za výše uvedenými účely zpracovávat. Vámi udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to zejména e-mailem zaslaným na adresu info@hunter.games, či jiným způsobem, kterým je možné kontaktovat Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

JAKÁ MÁM V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Od 25. 5. 2018 máte (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – dále jen jako „Nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

1. Právo na přístup

Máte právo na informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd. Pokud  uplatníte  právo  na  přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

3. Právo na výmaz

Pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme pro:

a) plnění naší právní povinnosti,

b) plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli,

c) určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

4. Právo na omezení zpracování

Při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

a) popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,

b) pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,

c) pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

d) pokud  byste  vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.

5. Právo na vznesení námitky proti zpracování

Pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem nebo je zpracování nezbytné pro splnění úkolu, který provádíme ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování. V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy, právy či svobodami, nebo bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy a provádí-li se zpracování automatizovaně, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo na odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na případný vzájemný smluvní vztah.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

V případě obdržení žádosti na uplatnění výše uvedených práv budeme informovat žadatele o výsledku a přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Správce není v určitých případech stanovených GDPR povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména tehdy, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu opakování. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s učiněním požadovaných úkonů, případně odmítnout žádosti vyhovět.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (4 roky) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.