Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů - kupující

KDO JE SPRÁVCEM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Hunter Games s.r.o., IČ 287 06 803, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 182629 (dále jen jako „Správce“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu info@huntergam.es či na telefonním čísle 736 637 194.

KDE SPRÁVCE ZÍSKÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce Vaše osobní údaje získává přímo od Vás, a to zejména při uzavírání smlouvy (objednávání hry).

JAKÉ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE BUDE ZPRACOVÁVÁT A JAKÝM ZPŮSOBEM?

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete při uzavírání smlouvy (objednávání hry), tj. zejména jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a v souvislosti s ním, tj. zejména údaje nezbytné k úhradě služeb Správce. Správce nebude zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje.

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat automatizovaně a/nebo manuálně prostřednictvím vlastních zaměstnanců za použití výpočetní techniky a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem v souladu s právními předpisy.

KOMU BUDE SPRÁVCE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVAT?

Vaše osobní údaje Správce bude poskytovat Vám, a to v rámci Vašeho práva na přístup k osobním údajům. Dále bude Správce Vaše osobní údaje poskytovat dalším příjemcům v rámci plnění svých zákonných povinností (např. s účinností od 25. 5. 2018 při předání Vašich osobních údajů dalšímu správci v rámci Vašeho práva na přenositelnost údajů). S výjimkou těchto osob a osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu obchodu Správce, nebudou Vaše osobní údaje poskytovány žádným dalším osobám, tj. zejména nebudou poskytovány jakýmkoliv dalším osobám za účelem marketingu či za účelem obdobným.

JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ A DOBA JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

Poskytnutí veškerých Vašich osobních údajů Správci je dobrovolné, přičemž Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávat na základě následujících právních důvodů (titulů):

 1. Oprávněný zájem Správce

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

K bodu 1) – Oprávněný zájem Správce

 • Jedná se o právní titul zpracování Vašich osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva Správce nad Vašimi zájmy/právy, a to při zohlednění Vašeho přiměřeného očekávání na základě Vašeho vztahu se Správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující účely:
  1. ochrana základních či jiných důležitých práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu ke smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního Vašeho smluvního vztahu se Správcem;
  2. přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb Správce, a to na dobu 10 let;
  3. vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích lhůt.
 1. Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel;

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

K bodu b) – Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků mezi Vámi a Správcem, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy (objednání hry) v souladu s příslušnými právními předpisy a hrazení ceny za služby Správce na základě uzavřené smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem a končí nejpozději s koncem reklamačních lhůt. Osobní údaje za tímto účelem nejste povinen poskytnout, avšak poskytnutí údajů označených hvězdičkou je nezbytné pro uzavření smlouvy se Správcem, přičemž bez jejich poskytnutí nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít.
 1. Plnění právních povinností Správce;

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

K bodu c) – Plnění právních povinností Správce

 • Správce bude poskytovat Vaše osobní údaje dalším subjektům, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

(i) poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovém či správním řízení;

(ii) pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

 • Rozsah takového zpracování Vašich osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.
 1. Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

K bodu d) – Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené výše pod body a), b) nebo c), může tak činit na základě Vašeho uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem Vaší svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s Vašimi osobními údaji.
 • Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro následující účely:

(i) zasílání zpráv týkajících se objednaných služeb Správcem v rozsahu, v jakém takové zpracování Osobních údajů nebude moci být považováno za nezbytné pro splnění smlouvy a/nebo v jakém nebude moci být po účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen jako „Nařízení“) považováno za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (např. informace o blížícím se konci platnosti hry, apod.), a to na dobu trvání práv a povinností ze smluvního vztahu se Správcem a následujících 2 let; a/nebo

(ii) zlepšení a rozšíření služeb Správce (zejména celkového zlepšení jeho internetového obchodu, přidání funkcionalit mobilní aplikace, apod.) a získání Vašeho názoru týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými produkty a službami Správce, se společností Správce, apod., a to na dobu 10 let; a/nebo

(iii) zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Správcem prostřednictvím e-mailu za předpokladu, že jejich zasílání nebude možné považovat za vyhovující požadavkům § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (např. obchodní sdělení týkající se nikoliv obdobných služeb Správce), či že takové zpracování Osobních údajů nebude po účinnosti Nařízení možné považovat za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to na dobu 10 let.

 • Udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné, přičemž není zákonným požadavkem, a tudíž není Vaší povinností osobní údaje, k nimž se souhlas vztahuje, Správci poskytnout. V případě, že Správci souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte, nebude Správce moci osobní údaje za výše uvedenými účely zpracovávat. Vámi udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to zejména e-mailem zaslaným na adresu info@huntergam.es, či jiným způsobem, kterým je možné kontaktovat Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 1. JAKÁ MÁM V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Do 24. 5. 2018 máte (podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – dále jen jako „Zákon“) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů zejména následující práva:

 1. na přístup k Vašim osobním údajům

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

 • Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

(i) účelu zpracování Vašich osobních údajů;

(ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vaše práva a oprávněných zájmů;

(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. na opravu Vašich osobních údajů
 2. dle § 21 Zákona, tj. právo požádat Správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu

 • Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

(i) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

(ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 • Je-li Vaše žádost podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování Vašeho nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování Vašich osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o Vaší žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Od 25. 5. 2018 máte (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – dále jen jako „Nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na následující informace:

 1. potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 2. informace o účelech zpracování Vašich osobních údajů;
 3. informace o kategoriích dotčených osobních údajů;
 4. informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích);
 5. informace o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 6. informace o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 7. informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 8. informace o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování, blokování nesprávných osobních údajů, přenosu či jejich výmaz;
 9. konkretizaci oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu;
 10. informace o zdroji, ze kterého Vaše osobní údaje pocházejí, včetně zdroje veřejného.

Správce má povinnost Vám poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž za další kopie na Vaši žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytne Vám správce informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Od 25. 5. 2018 máte (podle Nařízení) v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

 1. na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování

 • Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (také právo být zapomenut), které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:

(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(ii) odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;

(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;

(iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

(v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, která se na Správce vztahuje;

(vi) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení;

 • Máte právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

(i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

(ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

(iii) Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(iv) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 • Máte právo na předchozí upozornění na to, že omezení zpracování bude zrušeno, dosáhl-li jste omezení zpracování osobních údajů.
 1. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (více viz níže);
 2. na přenositelnost Vašich osobních údajů;

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

(i) zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě, nebo

(ii) zpracování se provádí automatizovaně.

 • Při výkonu tohoto práva máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 1. kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna;
 2. podat stížnost u dozorového úřadu;
 3. na poskytnutí informace o jiném účelu zpracovávání Vašich osobních údajů, než je účel, pro který byly shromážděny, a na poskytnutí dalších informací v souladu s Nařízením, pokud Správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro takový jiný účel, a to ještě před takovým dalším zpracováním;
 4. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení;
 5. na oznámení porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

 

Právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (od 25. 5. 2018)

 

Od 25. 5. 2018 máte podle Nařízení z důvodů týkajícího se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, za předpokladu, že je zpracování prováděno z toho důvodu, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen, či z toho důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Zásady ochrany osobních údajů - hráči

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. KDO JE SPRÁVCEM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Hunter Games s.r.o., IČ 287 06 803, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 182629 (dále jen jako „Správce“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu info@huntergam.es či na telefonním čísle 736 637 194.

 1. KDE SPRÁVCE ZÍSKÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce Vaše osobní údaje získává přímo od Vás, a to při vytvoření Vašeho uživatelského účtu a při vlastním hraní her, pokud se hraní her budete účastnit.

 1. JAKÉ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE BUDE ZPRACOVÁVÁT A JAKÝM ZPŮSOBEM?

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete při vytvoření uživatelského účtu, tj. uživatelské jméno a e-mailovou adresu, Vaši fotografii, nahrajete-li ji do svého uživatelského účtu, případně identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách, přihlašujete-li se jejich prostřednictvím. Správce dále bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které od Vás získá při vlastním hraní her, pokud se hraní her budete účastnit, tj. zejména lokační údaje Vašeho zařízení užívaného ke hrám. Správce nebude zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje.

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat automatizovaně a/nebo manuálně prostřednictvím vlastních zaměstnanců za použití výpočetní techniky a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem v souladu s právními předpisy.

 1. KOMU BUDE SPRÁVCE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVAT?

Vaše osobní údaje Správce bude poskytovat Vám, a to v rámci Vašeho práva na přístup k osobním údajům. Dále bude Správce Vaše osobní údaje poskytovat dalším příjemcům v rámci plnění svých zákonných povinností (např. s účinností od 25. 5. 2018 při předání Vašich osobních údajů dalšímu správci v rámci Vašeho práva na přenositelnost údajů). S výjimkou těchto osob a osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu obchodu Správce, nebudou Vaše osobní údaje poskytovány žádným dalším osobám, tj. zejména nebudou poskytovány jakýmkoliv dalším osobám za účelem marketingu či za účelem obdobným.

 1. JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ A DOBA JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

Poskytnutí veškerých Vašich osobních údajů Správci je dobrovolné, přičemž Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávat na základě následujících právních důvodů (titulů):

 1. Oprávněný zájem Správce

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu a) – Oprávněný zájem Správce

 • Jedná se o právní titul zpracování Vašich osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva Správce nad Vašimi zájmy/právy, a to při zohlednění Vašeho přiměřeného očekávání na základě Vašeho vztahu se Správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující účely:

(i) ochrana základních či jiných důležitých práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu ke smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního Vašeho smluvního vztahu se Správcem;

(ii) přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb Správce, a to na dobu 10 let;

(iii) vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích lhůt.

 1. Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel;

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu b) – Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků mezi Vámi a Správcem, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smlouvy o vedení Vašeho uživatelského účtu v souladu s příslušnými právními předpisy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem. Osobní údaje za tímto účelem nejste povinen poskytnout, avšak poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy se Správcem, přičemž bez jejich poskytnutí nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít.
 1. Plnění právních povinností Správce;

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu c) – Plnění právních povinností Správce

 • Správce bude poskytovat Vaše osobní údaje dalším subjektům, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

(i) poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovém či správním řízení;

(ii) pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

 • Rozsah takového zpracování Vašich osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.
 1. Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu d) – Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené výše pod body a), b) nebo c), může tak činit na základě Vašeho uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem Vaší svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s Vašimi osobními údaji.
 • Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro následující účely:

(i) umožnění hraní interaktivních geolokačních zážitkových her prostřednictvím mobilní aplikace Správce a Vašeho uživatelského účtu, a to na dobu existence Vašeho uživatelského účtu (bez udělení tohoto souhlasu nebudete moci uživatelský účet za účelem hraní her užívat); a/nebo

(ii) zlepšení a rozšíření služeb Správce (zejména celkového zlepšení jeho internetového obchodu, přidání funkcionalit mobilní aplikace, apod.) a získání Vašeho názoru týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými produkty a službami Správce, se společností Správce, apod., a to na dobu 10 let; a/nebo

(iii) zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Správcem prostřednictvím e-mailu za předpokladu, že jejich zasílání nebude možné považovat za vyhovující požadavkům § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (např. obchodní sdělení týkající se nikoliv obdobných služeb Správce), či že takové zpracování Osobních údajů nebude po účinnosti Nařízení možné považovat za nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to na dobu 10 let.

 • Udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné, přičemž není zákonným požadavkem, a tudíž není Vaší povinností osobní údaje, k nimž se souhlas vztahuje, Správci poskytnout. V případě, že Správci souhlas se zpracováním osobních údajů neudělíte, nebude Správce moci osobní údaje za výše uvedenými účely zpracovávat. Bez poskytnutí souhlasu ke zpracování Vašich Osobních údajů za účelem umožnění hraní interaktivních geolokačních zážitkových her prostřednictvím mobilní aplikace Správce a Vašeho uživatelského účtu, tak nebudete moci Váš uživatelský účet za tímto účelem užívat.
 • Vámi udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to zejména e-mailem zaslaným na adresu info@huntergam.es, či jiným způsobem, kterým je možné kontaktovat Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 1. JAKÁ MÁM V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Do 24. 5. 2018 máte (podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – dále jen jako „Zákon“) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů zejména následující práva:

 1. na přístup k Vašim osobním údajům

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

 • Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

(i) účelu zpracování Vašich osobních údajů;

(ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vaše práva a oprávněných zájmů;

(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. na opravuVašich osobních údajů
 2. dle § 21 Zákona, tj. právo požádat Správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu

 • Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

(i) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

(ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 • Je-li Vaše žádost podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování Vašeho nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování Vašich osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o Vaší žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Od 25. 5. 2018 máte (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – dále jen jako „Nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na následující informace:

 1. potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 2. informace o účelech zpracování Vašich osobních údajů;
 3. informace o kategoriích dotčených osobních údajů;
 4. informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích);
 5. informace o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 6. informace o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 7. informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 8. informace o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování, blokování nesprávných osobních údajů, přenosu či jejich výmaz;
 9. konkretizaci oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu;
 10. informace o zdroji, ze kterého Vaše osobní údaje pocházejí, včetně zdroje veřejného.

Správce má povinnost Vám poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž za další kopie na Vaši žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytne Vám správce informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Od 25. 5. 2018 máte (podle Nařízení) v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

 1. na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování

 • Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (také právo být zapomenut), které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:

(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(ii) odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;

(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;

(iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

(v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, která se na Správce vztahuje;

(vi) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení;

 • Máte právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

(i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

(ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

(iii) Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(iv) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 • Máte právo na předchozí upozornění na to, že omezení zpracování bude zrušeno, dosáhl-li jste omezení zpracování osobních údajů.
 1. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (více viz níže);
 2. na přenositelnost Vašich osobních údajů;

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

(i) zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě, nebo

(ii) zpracování se provádí automatizovaně.

 • Při výkonu tohoto práva máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 1. kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna;
 2. podat stížnost u dozorového úřadu;
 3. na poskytnutí informace o jiném účelu zpracovávání Vašich osobních údajů, než je účel, pro který byly shromážděny, a na poskytnutí dalších informací v souladu s Nařízením, pokud Správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro takový jiný účel, a to ještě před takovým dalším zpracováním;
 4. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení;
 5. na oznámení porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

 

Právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (od 25. 5. 2018)

 

Od 25. 5. 2018 máte podle Nařízení z důvodů týkajícího se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, za předpokladu, že je zpracování prováděno z toho důvodu, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen, či z toho důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Zásady ochrany osobních údajů - autoři

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. KDO JE SPRÁVCEM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Hunter Games s.r.o., IČ 287 06 803, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 676/51, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 182629 (dále jen jako „Správce“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo na e-mailu info@huntergam.es či na telefonním čísle 736 637 194.

 1. KDE SPRÁVCE ZÍSKÁVÁ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce Vaše osobní údaje získává přímo od Vás, a to zejména při uzavírání licenční smlouvy a jejím následném plnění.

 1. JAKÉ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE BUDE ZPRACOVÁVÁT A JAKÝM ZPŮSOBEM?

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete při uzavírání licenční smlouvy, tj. zejména jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a při následném plnění licenční smlouvy, tj. zejména číslo bankovního účtu a další údaje nezbytné k výplatě odměn dle licenční smlouvy. Správce nebude zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje.

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat automatizovaně a/nebo manuálně prostřednictvím vlastních zaměstnanců za použití výpočetní techniky a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem v souladu s právními předpisy.

 1. KOMU BUDE SPRÁVCE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVAT?

Vaše osobní údaje Správce bude poskytovat Vám, a to v rámci Vašeho práva na přístup k osobním údajům. Dále bude Správce Vaše osobní údaje poskytovat dalším příjemcům v rámci plnění svých zákonných povinností (např. s účinností od 25. 5. 2018 při předání Vašich osobních údajů dalšímu správci v rámci Vašeho práva na přenositelnost údajů). S výjimkou těchto osob a osob, které zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu obchodu Správce, nebudou Vaše osobní údaje poskytovány žádným dalším osobám, tj. zejména nebudou poskytovány jakýmkoliv dalším osobám za účelem marketingu či za účelem obdobným.

 1. JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ A DOBA JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

Poskytnutí veškerých Vašich osobních údajů Správci je dobrovolné, přičemž Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje dále zpracovávat na základě následujících právních důvodů (titulů):

 1. Oprávněný zájem Správce

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu a) – Oprávněný zájem Správce

 • Jedná se o právní titul zpracování Vašich osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva Správce nad Vašimi zájmy/právy, a to při zohlednění Vašeho přiměřeného očekávání na základě Vašeho vztahu se Správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující účely:

(i) ochrana základních či jiných důležitých práv Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu ke smluvním partnerům a třetím osobám, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního Vašeho smluvního vztahu se Správcem;

(ii) přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb Správce, a to na dobu 10 let;

(iii) vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích lhůt.

 1. Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel;

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu b) – Plnění smlouvy, kterou jste se Správcem uzavřel

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků mezi Vámi a Správcem, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení licenční smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy a výplatě odměn dle licenční smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem. Osobní údaje za tímto účelem nejste povinen poskytnout, avšak poskytnutí údajů označených hvězdičkou je nezbytné pro uzavření smlouvy se Správcem, přičemž bez jejich poskytnutí nebude možno smlouvu se Správcem uzavřít.
 1. Plnění právních povinností Správce;

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu c) – Plnění právních povinností Správce

 • Správce bude poskytovat Vaše osobní údaje dalším subjektům, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

(i) poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovém či správním řízení;

(ii) pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

 • Rozsah takového zpracování Vašich osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy.
 1. Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

(více informací o tomto právním titulu, účelech a době zpracování Vašich osobních údajů v rámci tohoto právního titulu naleznete zde)

Druhá vrstva:

K bodu d) – Váš platný souhlas se zpracováním osobních údajů

 • V případě, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené výše pod body a), b) nebo c), může tak činit na základě Vašeho uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem Vaší svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s Vašimi osobními údaji.
  • Při uzavírání licenční smlouvy Správci žádný souhlas se zpracováním osobních údajů neudělujete (to se nijak nedotýká případně uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů při uzavírání smlouvy o vedení uživatelského účtu). Pokud Správci udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů v budoucnu, zpracování Vašich osobních údajů bude dobrovolné a svobodné a nebude zákonným požadavkem a tudíž nebude Vaší povinností osobní údaje, k nimž se bude souhlas vztahovat, Správci poskytnout. Vámi případně v budoucnu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů bude možné kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat, a to zejména e-mailem zaslaným na adresu info@huntergam.es, či jiným způsobem, kterým je možné kontaktovat Správce.
 1. JAKÁ MÁM V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

Do 24. 5. 2018 máte (podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – dále jen jako „Zákon“) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů zejména následující práva:

 1. na přístup k Vašim osobním údajům

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

 • Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

(i) účelu zpracování Vašich osobních údajů;

(ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vaše práva a oprávněných zájmů;

(iv) příjemci, případně kategoriích příjemců.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. na opravuVašich osobních údajů
 2. dle § 21 Zákona, tj. právo požádat Správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu

 • Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

(i) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

(ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 • Je-li Vaše žádost podle předchozího odstavce shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování Vašeho nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování Vašich osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o Vaší žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Od 25. 5. 2018 máte (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – dále jen jako „Nařízení“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na následující informace:

 1. potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 2. informace o účelech zpracování Vašich osobních údajů;
 3. informace o kategoriích dotčených osobních údajů;
 4. informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích);
 5. informace o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 6. informace o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 7. informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 8. informace o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování, blokování nesprávných osobních údajů, přenosu či jejich výmaz;
 9. konkretizaci oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu;
 10. informace o zdroji, ze kterého Vaše osobní údaje pocházejí, včetně zdroje veřejného.

Správce má povinnost Vám poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž za další kopie na Vaši žádost může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytne Vám správce informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

 

Od 25. 5. 2018 máte (podle Nařízení) v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

 1. na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování

 • Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (také právo být zapomenut), které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:

(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(ii) odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování;

(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování;

(iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

(v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na Správce vztahuje;

(vi) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení;

 • Máte právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

(i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

(ii) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

(iii) Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(iv) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 • Máte právo na předchozí upozornění na to, že omezení zpracování bude zrušeno, dosáhl-li jste omezení zpracování osobních údajů.
 1. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (více viz níže);
 2. na přenositelnost Vašich osobních údajů;

(více informací o tomto právu naleznete zde)

Druhá vrstva:

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

(i) zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě, nebo

(ii) zpracování se provádí automatizovaně.

 • Při výkonu tohoto práva máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 1. kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna;
 2. podat stížnost u dozorového úřadu;
 3. na poskytnutí informace o jiném účelu zpracovávání Vašich osobních údajů, než je účel, pro který byly shromážděny, a na poskytnutí dalších informací v souladu s Nařízením, pokud Správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro takový jiný účel, a to ještě před takovým dalším zpracováním;
 4. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení;
 5. na oznámení porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

 

Právo na vznesení námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (od 25. 5. 2018)

 

Od 25. 5. 2018 máte podle Nařízení z důvodů týkajícího se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, za předpokladu, že je zpracování prováděno z toho důvodu, že je nezbytné pro splněné úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen, či z toho důvodu, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.